ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

ANUNȚURI 2023

♦ 01.02.2023 – Consultare publica in vederea adoptării bugetului local pentru anul  2023.

Buget Rectificat General Estimari Anual
Buget Rectificat General Estimari Anual venituri mod. scoala E. Panaitescu
Buget Rectificat General Estimari Anual venit sursa E scoala generala
Buget Rectificat General Estimari Anual venit sursa E liceu
Buget Rectificat General Estimari Anual venit reabilit liceu
Buget Rectificat General Estimari Anual venit dotare dezinfectanti
Buget Rectificat General Estimar Anual venit club sportiv
Buget Rectificat General Estimari Anual venit camere video
Buget Rectificat General Estimari Anual cheltuieli
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt sursa E scoala generala
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt sursa E liceu
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt sursa A liceu
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt reabilit liceu
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt moderniz scoala emil panaitescu
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt dotare dezinfectanti
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt club sportiv
Buget Rectificat General Estimari Anual chelt camere video
Buget Rectificat General Estimari Anual chel sursa A scoala generala

Lista investitii 2023 BUGET INITIAL. Descarcă documentul de AICI
Raport de specialitate. Descarcă documentul de AICI

♦ 01.02.2023
– Anunt public in vederea indeplinirii procedurii de notificare a proprietarilor afectati de obiectivui “Linie electrica aeriana(LEA)/subterana(LES) 110kV, lucrari in statia electrica Cudalbi, organizare de santier si servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cudaibi. Descarca documentul de AICI
♦ 10.01.2023
– În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Cudalbi, organizează în data de 14.02.2023 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetarea locate.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare.

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primariei comunei Cudalbi, din str. Stefan cel Mare nr. 196 astfel:

 • proba scrisă:14.02.2023ora10:00
 • interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Descarcă documentul pentru detalii de AICI

ANUNȚURI 2022

♦ 09.12.2022 – Anunț colectiv nr. 12484/09.12.2022 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 09.12.2022
 – Anunț colectiv nr. 12490/09.12.2022 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 06.12.2022
 – Anunț colectiv nr. 12366/06.12.2022 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 12.07.2022
– LICITAȚIE PUBLICĂ | 1. Informatii generale privind concendentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
   Primăria comunei Cudalbi, comuna Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați, telefon/fax nr. 0236.862.055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655919,
   2. Informații generale privind obiectul închirierii, in special descrierea și identificarea bunului care urmează sa fie închiriat:
SPAȚIU în suprafață de 84,24 m.p. situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade, nr 8, Cv 91 P 9 ce aparține domeniului public al comunei Cudalbi, cu destinația Centru Recoltare Analize Medicale, conform H.C.L. nr. 22/28.04.2022, temei legal O.U.G. 57/2019.
   3. Informațiile privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
       3.1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la Compartimentul Taxe și impozite locale, Primăria comunei Cudalbi.
      3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartiment taxe și impozite locale, Primăria comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 196, tel: 0236.834.636, județul Galați
      3.3 Costul si conditiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei/exemplar, se achită numerar la casieria Primariei comunei Cudalbi.
     3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
22.07.2022, orele 1600
  4. Informații privind ofertele:
    4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2022, orele 1300
    4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Cudalbi, Compartiment taxe și impozite locale, str Ștefan cel Mare, nr. 196, județul Galați.
    4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.
  5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
01.08.2022, ora 14,00, Sala de ședințe a Primăriei comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare, nr 196, județul Galați.
  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, str. Brăilei nr. 153, telefon 0236.460.027, e-mail trgalati@just.ro , fax 0236.412.130.
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.07.2022
♦ 16.06.2022 – Primăria comunei Cudalbi organizează concurs/examen de recrutare în ziua de 22.07.2022, ora 1000 – proba scrisă și în ziua de 26.07.2022, ora 1000 – interviul, la sediul primăriei comunei Cudalbi, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată normală a timpului de lucru, a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din subordinea Consiliului Local al comunei Cudalbi, județul Galați.
Pentru detalii descarcă documentul de AICI
Descarcă procesul verbal de afișare de AICI

♦ 14.06.2022 – Primaria comunei Cudalbi, judetul Galati cu sediul în localitatea Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196 judeţul Galati organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier II, in cadrul Compartimentului arhivistica, relatii publice, resurse umane, secretariat si IT , conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

 • 27.06. 2022 ora 1200 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28.06. 2022 ora 1000  – selectia dosarelor
 • 05.07.2022, ora 1000 – proba scrisa
 • 06.07.2022, ora 1000 – proba interviu.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1.  nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,în domeniul ştiinţe juridice, administrative stiinte economice sau inginereşti;
 2.  o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 7 ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati .Persoană de contact: Albu Constantin telefon: fax: 0236.862.055, E-mail : cudalbi@gl.e-adm.ro . Descarcă bibliografia pentru concurs de AICI

♦ 14.02.2022 – ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cudalbi, în calitate de proprietar, Cod fiscal 3655919, cu sediul in Str. Stefan cel Mare, Nr. 196, Loc. Cudalbi,Tel/fax 0236.862.055, e-mail primaria@comunacudalbi.ro organizează licitație publică în vederea închirierii terenului arabil în suprafață de 34,33 ha, aferent domeniului privat al comunei in limita a 0,50 ha/ solicitant pentru cultivare cu plante legumicole
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat.
Teren în suprafață de 34,33 ha., situat in extravilanul comunei Cudalbi, tarlaua 78, P 2, Lot 10 inscris in Cartea Funciara a Comunei cu nr. 100108, nr cadastral 100125.
Vecinătăţi: N– proprietar Palade, E– D.J. 251, S– Drum exploatare, V –Pârâul Geru
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se pune la dispoziție un exemplar pe suport de hârtie, în urma solicitării scrise, după plata taxei de 10/ lei/buc.
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire – Registratura generală a autorității contractante, detalii la nr. Tel. 0236/862055 sau e-mail primaria@comunacudalbi.ro
Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației- 10 lei/buc, se va achita la casieria autorității contractante.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor- 28.02.2022, ora 1000.
4. Informații privind ofertele
Data limită de depunere a ofertelor 03.03.2022, ora 1200,
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Generală UAT Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Stefan cel Mare , Nr. 196, Loc. Cudalbi, județul Galati
Numărul de exemplare în care trebuie depus într- un singur exemplar, datat și semnat pe fiecare pagină.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora 1000, în Sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Cudalbi, situat la adresa – Str. Stefan cel Mare nr. 196.
6. Instanța competentă în solutionarea eventualelor litigii- Tribunalul Galați, Str. Brăilei, nr. 153, jud. Galati, tel. 0236.460.027
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 14.02.2022
♦ 11.02.2022
– Comuna Cudalbi, judetul Galati, titular al proiectului: „Realizare si reabilitare trotuare in cudalbi, Comuna Cudalbi, județul Galați” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asaupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Realizare si reabilitare trotuare in cudalbi, Comuna Cudalbi, județul Galați”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet: apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari- Acordul de mediu- Proiest decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati pe adresa de e-mail:office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.0236 471 009.
♦ 08.02.2022
– Recrutăm recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populației și al locuințelor din România – runda 2021. Descarcă documentul de AICI
♦ 14.01.2022
– CHESTIONAR – digitalizarea și valorificarea patrimoniului rural din județul Galați, comuna Cudalbi.  Scopul chestionarului îl reprezintă identificarea și cuantifiarea patrimoniului economic, social și cultural în vederea realizării unui profil al comunităților rurale din jud. Galați. Pe baza informatiilor culese din teritoriu se vor identifica nevoile economice, sociale și culturale ale comunităților rurale. Prin colectarea de informatii din teritoriu se va realiza un profil al comunitații locale precum și identificarea problemelor cu care se confrunta cetatenii comunei in vederea valorificarii productiilor obtinute in propriile gospodarii. Poți complrta chestionarul accesând ACEST LINK
♦ 05.01.2022 – Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: spațiu în suprafață de 30 mp, situat în comuna Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 162, ce aparține domeniului public al Comunei Cudalbi, cu destinația Cabinet Medical Stomatologic, conform H.C.L. nr. 49/16.12.2021, temei legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
♦ 05.01.2022
– Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: spațiu în suprafață de 112 mp, situat în comuna Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 162, ce aparține domeniului public al Comunei Cudalbi, cu destinația Farmacie umană, conform H.C.L. nr. 48/16.12.2021, temei legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
♦ 05.01.2022
  Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 84,24 mp, situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade nr. 8, ce aparține domeniului public al Comunei Cudalbi, cu destinația Centru Recoltare Analize Medicale, conform H.C.L. nr. 47/16.12.2021, temei legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

 

ANUNȚURI 2021


♦ 09.12.2021
– Comuna Cudalbi, judetul Galati, titular al proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asaupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari – Acordul de mediu- Proiest decizie etapa de incadrare.
     Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

♦ 16.11.2021
– Anunț colectiv nr. 10228/03.09.2021 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI

ANUNȚURI 2020

♦ 09.12.2021 – Comuna Cudalbi, judetul Galati, titular al proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asaupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea : Reglementari – Acordul de mediu- Proiest decizie etapa de incadrare.
     Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

♦ 16.11.2021
– Anunț colectiv nr. 10228/03.09.2021 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 10.09.2020
– LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ- CONCESIUNI – ACHIZIȚII DE SERVICII | TERMEN: 45 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Consiliul Local Cudalbi, adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Str. Ştefan cel Mare nr.162, Comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
  a) Locul prestării serviciilor: conform documentaţiei de atribuire;
  b) Obiectul concesionării – natura şi dimensiunea prestărilor: serviciul public de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Cudalbi, aparţinătoare comunei Cudalbi şi localităţile Valea Mărului şi Mândreşti aparţinătoare comnei Valea Mărului, conform HG 209/2019.
  c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
 3. a) Termenul de depunere a ofertelor: 04.11.2020, ora 10.00; (minim 45 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Cudalbi. adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, nr. de telefon 0236.862.055, e-mail cudalbi@gl.e-adm.ro.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română;
  d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.11.2019, ora 10.00, str. Ştefan cel Mare nr. 162, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi
 4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire.
 5. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentaţiei de atribuire.
 6. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: conform documentaţiei de atribuire.
 7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 03.09.2020.
 8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Organismul de soluţionare a contestaţiilor

   Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, adresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod postal 030084, țara: România; codul NUTS: RO321 Bucureşti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; nr. de telefon: 021.310.46.41; Adresa Web cnsc.ro ;
   Procedura de contestare şi precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conforma prevederile art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.
♦ 03.09.2020 – Anunț colectiv nr. 7278/03.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 03.09.2020
– Anunț colectiv nr. 7273/03.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 03.09.2020
– Anunț colectiv nr. 7228/02.09.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 08.07.2020
– Anunț colectiv nr. 5946/07.07.2020 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 27.05.2020
– ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI – Unitatea administrativ-teritorială CUDALBI, din județul GALATI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 14, 16, 28 începând cu data de 23.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei CUDALBI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
♦ 27.05.2020 – Primaria Cudalbi anunță suspendarea concursului pentru postul contractual vacant de muncitor calificat (șofer cat. C+E) . Vezi detalii  AICI
♦ 17.01.2020
– Primaria Cudalbi informează proprietarii/deținătorii de păsări, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, faptul că pe data de 14.01.2020 a fost confirmata gripa aviara inalt patogena (H5N8) la o ferma de găini outoare din judeţul Maramures. Vezi detalii AICI
15.01.2020 – Anunț privind prezenţa virusului pestei porcine africane se impune alertă şi în comuna Cudalbi. Vezi detalii AICI15.11

♦  02.11.2021 – În vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată, cunoscută sub denumirea de muncă ,,la negru” și muncă subdeclarată, denumită munca ,,la gri”, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească ,,la negru” sau ,,la gri”, Inspecția Muncii derulează acțiunea de informare ,,VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”. Descarcă pliantul de AICI
♦ 05.10.2021
– Comună Cudalbi, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Realizare şi reabilitare trotuare în cudalbi, Comuna Cudalbi, județul Galați” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cudalbi, județul Galați.
   Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, apmgl. Anpm.ro secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații pentru EIA şi EA – Memorii de prezentare 2020 şi la sediul Primăriei Cudalbi, Strada Ștefan cel Mare, nr. 194, localitatea Cudalbi, comuna Cudalbi, județul Galați.
   Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro
♦ 22.09.2021
– Având în vedere Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile și ținând cont de necesitatea atingerii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri menajere în localitatea noastră, autoritățile administrației publice locale au obligația de a informa cetățenii asupra modului de gestionare a deșeurilor biodegradabile destinate compostului, respectiv încurajarea compostării individuale în gospodării.
   In acest sens se interzice  aruncarea deșeurilor biodegradabile, compostabile (deșeuri vegetale provenite din grădini și activități agricole, deșeuri  organice menajere: coji și resturi de fructe și legume, șervețele, rumeguș de lemn, cenușă de lemn, haine din fibre naturale) la tomberon, care este destinat exclusiv gunoiului menajer, sau la fostele platforme de gunoi.
   Aceste deșeuri biodegradabile vor fi depozitate în propria grădină, în containere din lemn sau pur și simplu în grămezi, material ce va fi umectat și aerisit periodic pînă se va transforma în compost, care apoi poate constitui un bun fertilizator natural pentru grădină și activități agricole.
    În caz contrar amenzile prevăzute de lege sunt în cuantum de 400 – 800 lei pentru persoane fizice și 10.000-20.000 lei pentru persoane juridice.
    Deșeurile reciclabile din plastic și metal vor fi depozitate în containerele special amenajate de pe raza comunei Cudalbi iar cartonul, hârtia și sticla în spațiul amenajat din apropierea Sălii de Sport.
♦ 16.09.2021
 – Comuna Cudalbi, județul Galați, titular al proiectului: „Amenajare parcare si construire grup sanitar in zona Cimitirului Ortodox Cudalbi, Comuna Cudalbi, Județul Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcare și construire grup sanitar în zona Cimitirului Ortodox Cudalbi, Comuna Cudalbi, Județul Galați,  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cudalbi,  județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553/  .
Publicul intetesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati. Drăgan Iulia-Sorina, Consilier achiziții publice, UAT Comuna Cudalbi, Tel: 0787.553.653
♦ 05.08.2021 – Proces verbal afișare curator Popa Iulian Onuț. Descarcă documentul de AICI
♦ 05.08.2021 – Proces verbal afișare emitere acord de mediu centrala eoliană. Descarcă documentul de AICI

♦ 27.07.2021 – Anunț colectiv nr. 6690/27.07.2021 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 26.07.2021
– Anunț colectiv nr. 6639/2607.2021 pentru comunicarea prin publicitate. Descarcă documentul de AICI
♦ 15.06.2021
 – Comuna Cudalbi, judetul Galati, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Amenajare parcare și construire grup sanitar în zona Cimitirului Ortodox Cudalbi, Comuna Cudalbi, Județul Galați” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentatii pentru EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 si la sediul Primariei Cudalbi, Strada Stefan cel Mare, nr. 194, localitatea Cudalbi,comuna Cudalbi, judetul Galati in zilele de Luni – Joi, intre orele 830 – 1600, Vineri, intre orele 830 – 1330.
Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail:office@apmgl.anpm.ro sau fax. 0236-471009.
♦ 27.05.2021 – Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. ComunaCudalbi, judetulGalati, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Cudalbi, judetul Galati.
  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati, si la sediul Primariei Cudalbi, Strada Stefan cel Mare, nr. 156, localitatea Cudalbi,comuna Cudalbi, judetul Galati in zilele de Luni – Joi, intreorele 830 – 1600, Vineri, intre orele 830 – 1330.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.
♦ 21.04.2021
 – Închiriere pășuni aparținând domeniului privat al Comunei Cudalbi 2021. Descarcă documentul de AICI
♦ 30.03.2021
– Închiriere pășuni aparținând domeniului privat al Comunei Cudalbi 2021. Descarcă documentul de AICI
♦ 25.03.2021
– În vederea prevenirii situațiilor de abuz și diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri , Inspecția Muncii derulează acțiuni de informare în vederea conștientizării acestora cu privirela drepturile, obligațiile și riscurile la care se pot expune în acest demers. Descarcă documentul de AICI

ANUNȚURI 2019

♦ 12.12.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10254/12.12.2019. Descarcă documentul de AICI
16.11.2019 Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 10387/16.11.2019. Descarcă documentul de AICI
21.11.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9699/20.11.2019. Descarcă documentul de AICI
14.11.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 9563/13.11.2019. Descarcă documentul de AICI
23.10.2019 – Primaria Comunei Cudalbi judelul Galati scoate la concurs postul vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului
gospodarire comunala si administrativ, minim studii generale, cu calificare mecanic agricol, posesor al permisului de conducere cat. B, fara conditii de
vechime in functie, ce se v-a desfasura la sediul primariei conform calendarului urmator:

 • 04 noiembrie 2019, ora 12:00: termenul limitd pentru derpunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisa/practica
 • 15 noiembrie20I9, ora 10.00: proba interviu

Relatii la sediul Primariei Comunei Cudalbi, judelul Gatrati, la telefon/fax 0236.862.055 sau mail cudalbi@gl.e-adm.ro. Descarcă documentul de AICI
23.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8947/23.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
02.10.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 8420/02.10.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.09.2019Anunţ concurs post vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului gospodarire comunala si administrativ.  Descarcă documentul de AICI
20.09.2019 – Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral, din comuna Cudalbi in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea
Presedintelui Romaniei din anul 2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7935/11.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.09.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 7934/12.09.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.08.2019 – UAT Comuna Cudalbi, titular al proiectului ,, Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere pod peste raul Geru si refacere drum piatra strada Plugului, Comuna Cudalbi, Judetul Galati” propus a fi amplasat in Comuna Cudalbi, Judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fondamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, Str.Regiment 11 Siret,Nr.2, in zilele de luni-joi,intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30–13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.
31.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6833/30.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
30.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6802/29.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6644/23.07.2019.  Descarcă documentul de AICI
23.07.2019 – Comuna Cudalbi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proirctul ,,Infiintare distributie gaze naturale în Comuna Cudalbi,, propusa fi amplasat in ComunaCudalbi. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati si la sediul primariei Cudalbi, din sat Cudalbi, comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, judetul Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intreo rele 08:30 – 13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din Str. Regiment 11 Siret, Nr.2, Galati.
♦ 27.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 6006/27.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
20.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5838/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
19.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5813/19.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
18.06.2019 – COMUNA CUDALBI, anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrarea fara evaluare de mediului a planului „Amenjament Pastoral al pajistilor din comuna Cudalbi” amplasat in comuna Cudalbi, jud. Galati.

Motivele care au stat la baza luarii accestei decizii au fost:

 • Planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • Suprafata amenjamentului este de 481,20 ha;
 • In zona analizata prin plan nu au fost identificate riscuri pentru sanatatea umana;
 • Din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale in Anexa I a H.G. nr. 1.076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica problem din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte  probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
 • Probabilitatea producerii efectelor negative in urma implementarii planului este foarte redusa.

Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
12.06.2019 – Erata Cudalbi Eolian srl la notificarea transmisa vecinilor.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Plan de situatie – distantele (in metri) dintre turbinele Bridge construct srl si limitele zonelor de siguranta ale turbinelor Cudalbi Eolian srl.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la solicitarile d-lui Lungu Costin, cetatean al comunei Cudalbi, inregistrata la numarul  5350/29.05.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Raspunsul SC Cudalbi Eolian SRL la obiectiile si solicitarile SC Bridge Construct SRL inregistrate la numarul 518/05.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
12.06.2019 – Notificare privind intentia de elaborare a planului zonal, construire Centrala electrica eoliana.  Descarcă documentul de AICI
10.06.2019Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5617/10.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
03.06.2019 – Răspuns referitor la notificarea privind elaborarea PUZ – Energy Rose Group nr. 5456/03.06.2019.  Descarcă documentul de AICI
24.05.2019 Anunţ colectiv, pentru comunicarea prin publicitate nr. 5247/24.05.2019 . Descarcă documentul de AICI
27.02.2019Comuna Cudalbi, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 162, judeţul Galati, cod 807105, telefon 0236.862.055, fax 0236.862.003, cod de înregistrare fiscală, organizează în data de 19.03.2019, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilului proprietate privată a comunei Cudalbi, prezenta tmai jos:

 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 395 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C1;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 1828 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C5;
 • Grajd – cu destinație de Construcții industriale și edilitare, regim de înălțime: parter, în suprafaţă total construită la sol de: 2631 mp; An PIF: 1980 – Identificat sub Nr. Cadastral: 106119-C6
 • Teren aferent C1 1836 mp – pret pornire 167 lei/luna

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei comunei Cudalbi.
Data limită de depunere a documentelor deȋnscriere la licitaţie este 18.03.2019, ora 16.00. Acestea se depun la Sediul Primariei Cudalbi – Registratură.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.03.2019, ora 12.00.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura în Sala de ședinţe a Casei de Cultura Tache Avramescu Cudalbi în data de 19.03.2019, ora 12.00
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, învederea publicării, este 27.02.2019.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut