CONCURSURI / EXAMENE

ANUL 2022

♦ 30.06.2023 – Rezultatului examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent in cadrul compartimentului Registre agricole si activitate funciara din cadrul UAT comuna Codalbi, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI.
♦ 22.06.2023
–  Selecția dosarelor la concursul organizat de Primăria Comunei Cudalbi în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, de referent asistent studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat la Compartimentul Registre agricole și activitate funciară. Descarcă documentul de AICI.
♦ 15.06.2023
–  Astazi, 15.06.2023, subsemnata Onofrei Iuliana Diana, secretar in cadrul comisiei de concurs, numita prin Dispozitia nr. 464/17.05.2023, am procedat la afisarea rezultatului examenului de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante, 1 post de asistent medical cu scoala postliceala sau liceu- specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judetul Galati.  Vitanescu Enuta – Admis.
♦ 09.06.2023 – REZULTAT PROBA SCRISA – Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante, de asistent medical in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali,  din cadrul UAT

Nr. crtNumar dosarPunctajAdmis/respins
14963/25.05.202363ADMIS
25073/29.05.202324RESPINS

♦ 31.05.2023 – Primaria Comunei Cudalbi cu sediul in Str Stefan cel Mare, nr. 196, Cudalbi, jud Galati, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacantă in cadrul Primariei Cudalbi, judetul Galati.
Data de sustinere a probei scrise: 30.06.2023, ora 10:30
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: primaria comunei Cudalbi, judetul Galati

Perioada de depunere a dosarelor: 31.05.2023 – 19.06.2023

Persoana de contact: ALBU Constantin, secretar general
Telefon: 0741403422, Fax: 0236862055
E-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro

Informaţii post scoas la concurs:

Referent
Descriere post 

Clasa: III

Grad: asistent
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: REGISTRE AGRICOLE SI ACTIVITATE FUNCIARA

Condiţii de participare:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică pentru Referent, Clasa III, Grad asistent, COMPARTIMENT REGISTRE AGRICOLE SI ACTIVITATE FUNCIARA
1. Constituţia României, republicată cu tematica Principii generale, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Îndatoririle fundamentale
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Statutul funcţionarilor publici, Drepturile funcţionarilor publici, Îndatoririle funcţionarilor publici, Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, Cariera funcţionarilor publici, Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
5. . Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrative
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Accesul la informaţiile de interes public
7. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol, Reglementări privind registrul agricol.
8. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului cu tematica Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
9. . Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Reglementări privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.
10. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
11. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, cu tematica Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
♦ 31.05.2023 – PROCES- VERBAL DE AFISARE – Încheiat astăzi 31.05.2023 | Astazi, 31.05.2023, subsemnata Onofrei Iuliana Diana, secretar in cadrul comisiei de concurs, numita prin Dispozitia 464/17.05.2023, am procedat la afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor pentru examenul de recrutare ocuparea functiei contractuale de executie vacante, de asistent medical in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali,  din cadrul UAT Comuna Cudalbi.

Incheiat astazi, 31,05,2023, in cadrul probei de selectie a dosarelor la concursul organizat de Primaria Comunei Cuidalbi in conformitate cu Hot. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice in vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante, de asistent medical cu scoala postliceala sau liceu- specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali.

Termenul limita de depunere a dosarelor a fost 30.05.2023, ora 16.00, la serviciul resurse umane din cadrul Primariei Cudalbi, cu sediul in strada Stefan cel Mare, nr. 196, comuna Cudalbi, judetul Galati. Pana la expirarea termenului limita de depunere a dosarelor s-au inscris pentru a participa la concurs 3 asistenti medicali generalisti respectiv Vitanescu Enuta, Tabacaru Mitrita, Ignat Sorina Florentina.

Dupa ce au fost analizate dosarele depuse, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, publicate in anunt, membrii comisiei de concurs au consemnat in borderoul individual cu rezultatul selectiei.

Rezultatul selectiei dosarelor conform tabelului de mai jos :

Nr

crt

Nume si prenume candidatADMISRESPINSMotivul respingerii
1.Vitanescu EnutaADMIS  
2.Tabacaru MitritaADMIS  
3.Ignat Sorina Florentina RESPINSNu indeplineste conditia vechimii in munca.

Rezultatul selectiei dosarelor a fost transmis secretarului de comisie in vederea afisarii. 

Comisie concurs:

Florea Cornelia – Asistent medical principal OAMGMAMR presedinte comisie

Dinu Ioana – medic medicină de familie – membru comisie

Dragomir Anisoara – asistent medical – membru comisie

Secretar comisie

Onofrei Iuliana Diana
♦ 17.05.2023 – Primaria Comunei Cudalbi cu sediul în str Stefan cel Mare, nr. 196, Cudalbi, jud Galati, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de referent III, clasa III, grad asistent, compartiment Registre agricole și carte funciară. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
♦ 17.05.2023
– Primaria Comunei Cudalbi cu sediul in Str Stefan cel Mare, nr. 196, Cudalbi, jud Galati, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de executie vacante, 1 post de asistent medical cu scoala postliceala sau liceu- specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali, conform H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, cu durata normala a timpului de lucru pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, în conformitate cu prevederile legale.
DENUMIREA POSTULUI: asistent medical generalist, post unic conform art. IV, alin 2, lit a din OG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA:  asistență socială
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Pentru detalii descarcă documentul de AICI și bibliografia de AICI .
♦ 19.07.2022 –  În urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical – specialitatea medicină generală in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Asistenti Personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judetul Galati, Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi a validat dosarele candidaţilor admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 26.07.2022.
Rezultatele selectării dosarelor sunt:
S-a verificat dosarul dnei Vitanescu Enuta.
Dosarul este admis.
S-a verificat dosarul dnei Vitanescu Eugenia.
Dosarul este admis. Mai multe detalii AICI
♦ 04.07.2022 –  Avand in vedere prevederile HCL nr. 32/17.06.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați, Primaria Comunei Cudalbi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante, asistent medical generalist, cu durata normala a timpului de lucru pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
CONCURS | pentru ocuparea următoarelor posturi vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:  ➢ 1 post de asistent medical – specialitatea medicină generală la Compartimentul Asistenta Sociala si Asistenti Personali. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

♦ 28.06.2022 – Comisia de concurs, numită prin Dispoziția 785/10.06.2022, a procedat la afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor pentru concursul de recrutare în funcția contractuală vacantă de consilier II, în cadrul Compartimentului arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT. Descarcă documentul de AICI

♦ 16.06.2022 – Primăria comunei Cudalbi organizează concurs/examen de recrutare în ziua de 22.07.2022, ora 1000 – proba scrisă și în ziua de 26.07.2022, ora 1000 – interviul, la sediul primăriei comunei Cudalbi, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată normală a timpului de lucru, a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din subordinea Consiliului Local al comunei Cudalbi, județul Galați.
Pentru detalii descarcă documentul de AICI
Descarcă procesul verbal de afișare de AICI

♦ 14.06.2022 – Primaria comunei Cudalbi, judetul Galati cu sediul în localitatea Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196 judeţul Galati organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier II, in cadrul Compartimentului arhivistica, relatii publice, resurse umane, secretariat si IT , conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • 27.06. 2022 ora 1200 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28.06. 2022 ora 1000  – selectia dosarelor
  • 05.07.2022, ora 1000 – proba scrisa
  • 06.07.2022, ora 1000 – proba interviu.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1.  nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,în domeniul ştiinţe juridice, administrative stiinte economice sau inginereşti;
  2.  o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 7 ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei comunei Cudalbi, judetul Galati .Persoană de contact: Albu Constantin telefon: fax: 0236.862.055, E-mail : cudalbi@gl.e-adm.ro . Descarcă bibliografia pentru concurs de AICI

 

ANUL 2021

14.10.2021 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat în cadrul compartimentului gospodărire comunală și administrativă. Descarcă docuemntul de AICI
14.10.2021
– Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat în cadrul compartimentului gospodărire comunală și administrativă. Descarcă docuemntul de AICI 
22.09.2021
–  Primăria Comunei Cudalbi județul Galați scoate la concurs postul vacant pe durata nedeterminata de muncitor calificat in cadrul compartimentului gospodărire comunala si administrativ, studii generale, profesionale sau liceale ce se v-a desfășura la sediul primăriei conform calendarului următor:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06.10. 2021 ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07.10.2021. ora 10.00- selecția dosarelor
  • 14.10. 2021, ora 10.00: proba scrisa
  • 15.10. 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații la sediul Primăriei Comunei Cudalbi, județul Galați, la telefon/fax 0236/862055 sau mail primaria@comunacudalbi.ro. Descarcă bibliografia de AICI.
09.06.2021
– Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
07.06.2021
– Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
03.06.2021
– Analiza contestației la concursul organizat pentru ocuparea funției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
02.06.2021
– Rezultatul selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistică, relații publice, resurse umane, secretariat și IT, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
07.05.2021
– Primăria comunei Cudalbi organizează concurs/examen de recrutare în ziua de 07.06.2021, ora 10:00 -proba scrisă și în ziua de 09.06.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul primăriei comunei Cudalbi, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată normală a timpului de lucru, a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul arhivistica. Descarcă documentul de AICI
Tematica concursului/examenului de recrutare poate fi descărcată de AICI

ANUL 2020

14.05.2020 – Concurs, proba scrisa 29.05.2019. Bibliografie postul de muncitor calificat (sofer cat. C+e). Descarcă documentul de AICI
14.05.2020 – Primăria Comunei Cudalbi scoate la concurs postul contractual vacant pe durată nedeterminată de muncitor calificat (șofer cat C+E). Descarcă documentul de AICI.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut