HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL CUDALBI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2024

Hotărârea nr. 18/14.03.2024 – Privind actualizarea cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE, IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/14.03.2024 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/06.03.2024 – Privind aprobarea depunerii proiectului „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) < 1 MW la nivelul Comunei Cudalbi, Judetul Galati” pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/06.03.2024 – Privind aprobarea documentației tehnico economice ș i a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica ( CEF) < 1 MW la nivelul Comunei Cudalbi, Judetul Galati ”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/01.03.2024 – Privind modificarea HCL nr. 53/16.12.2015. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/01.03.2024 – Privind modificarea HCL nr. 23/19.04.2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/23.02.2024 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice la obiectivul de investiții compus din Casa Miresei și Casa de Cultură din comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/10.02.2024 – Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/10.02.2024 – Privind aprobarea înfiinţării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Rural Campus Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/10.02.2024 – Privind adoptarea bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/10.02.2024 – Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judeţul Galați, începând cu 1 februarie 2024. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/25.01.2024 – Privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 62617 m.p, amplasat in incinta fostului complex de porci, T 75, P690/1/1, proprietate publică a comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/25.01.2024 – Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unor terenuri proprietatea comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/25.01.2024 – Privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/25.01.2024 – Privind aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Cudalbi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/25.01.2024 – Privind aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică …. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/25.01.2024 – Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/25.01.2024 – Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024-2025, pe raza unităţii administrativ teritoriale Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2023

Hotărârea nr. 83/21.12.2023 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 82/20.12.2023
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unor terenuri proprietatea comunei Cudalbi si acordarea dreptului de superficie. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 81/20.12.2023
– privind aprobarea implementării proiectului: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA CUDALBI, COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 80/20.12.2023
– privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA CUDALBI, COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 79/20.12.2023
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 78/20.12.2023
– privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Cudalbi, județul Galati, aprobarea organigramei și a statului de funcții. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 77/20.12.2023
– privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judeţul Galați, începând cu 1 ianuarie 2024. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 76/14.12.2023
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 75/06.12.2023
– Privind aprobarea participării U.A.T. comuna Cudalbi în cadrul „Programului privind creşterea eficieţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” a proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul de investiții constituit din Casa de Cultură și Casa Miresei din Cudalbi, jud. Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 74/06.12.2023
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 73/23.11.2023
– privind împuternicirea Primarului Comunei Cudalbi în numele Comunei Cudalbi și al Consiliului Local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 72/23.11.2023
– privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 71/23.11.2023
– privind completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cudalbi nr. 60 din 14.12.2022 pentru proiectul: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 18 KM”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 70/23.11.2023
– privind modificarea HCL nr. 57 din 24.10.2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 69/23.11.2023
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 68/23.11.2023
-privind implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci» , asigurat pe raza Comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 67/23.11.2023
– privind stabilirea unei zone în vederea depozitării temporare a deșeurilor vegetale de pe raza comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 66/23.11.2023
– privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi judetul Galati, si societatea SC SMART POWER GENERATION ALFA SRL, privind avizele/autorizatiile aferente consolidarii unor drumuri de exploatare ale comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 65/23.11.2023
– Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 64/27.10.2023
– privind aprobarea documentației tehnico-economice (S.F) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: „Construire platformă pentru colectarea și valorificarea gunoiului de grajd în comuna Cudalbi, județul Galați” în cadrul planului național de redresare și reziliență. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 63/27.10.2023
– privind împuternicirea Primarului Comunei Cudalbi în numele Comunei Cudalbi și al Consiliului Local al Comunei Cudalbi, de a semna contracte de superficie notariale ale GP LAND SRL pentru terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze stalpi cu LEA 110kV, pentru care Consiliul Local si-a dat acordul prin HCL nr. 21 si 49 din 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 62/27.10.2023
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 61/27.10.2023
– privind aprobarea implementării proiectului “Construire platformă pentru colectarea și valorificarea gunoiului de grajd în comuna Cudalbi, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 60/27.10.2023
– privind încheierea protocolului de predare-primire între U.A.T. comuna Cudalbi şi Liceul Tehnologic nr.1 Cudalbi, având ca obiect darea în administrare a unor bunuri imobile, clădire şi teren, bunuri în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa nr. 2 Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 59/27.10.2023
– privind incetarea mandatului de consilier al domnului Bejan Didel si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 58/27.10.2023
– privind aprobarea Documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE), şi a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”, finanţat în cadrul PNRR – Componenta C10 – FONDUL LOCAL. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 57/24.10.2023
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor imobile proprietatea comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 56/28.09.2023
– privind împuternicirea Primarului Comunei Cudalbi în numele Comunei Cudalbi și al Consiliului Local al Comunei Cudalbi, in vederea semnarii contractelor de superficie notariale pentru ocupare suprafete de teren de fundatii stalpi pe traseul LEA 110kV, pentru care Consiliul Local si-a dat acordul prin HCL nr. 21 si 49 din 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 55/28.09.2023
– privind aprobarea Documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE), şi a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”, finanţat în cadrul PNRR – Componenta C5 – Valul renovarii . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 54/28.09.2023
– privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire piaţă agroalimentară, sat Cudalbi, comuna Cudalbi, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 53/28.09.2023
– privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia „Construire piaţă agroalimentară, sat Cudalbi, comuna Cudalbi, județul Galați” . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 52/28.09.2023
– privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei CUDALBI pentru anul 2023 către Parohia Cudalbi III. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 51/28.09.2023
– privind aprobarea achizițíei serviciilor de elaborare Studiu de fezabilitate și depunere Cerere de finanțare pentru obiectivul Construire parc fotovoltaic în Comuna Cudalbi, jud. Galați.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 50/07.09.2023
– privind împuternicirea Primarului Comunei Cudalbi in vederea semnarii documentelor aferente, în numele Comunei Cudalbi și al Consiliului Local al Comunei Cudalbi in vederea derularii obiectivului de investitii „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL – 2 SALI DE GRUPA. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 49/07.09.2023
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi,. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 48/31.08.2023
– privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 47/31.08.2023
– privind aprobarea aderarii comunei Cudalbi la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS, stabilirea imputernicitului in Adunarea Generala a asociatiei, precum si aprobarea cotizatiilor . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 46/31.08.2023
– privind neasumarea de către comuna Cudalbi, județul Galați, a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029, pentru anul şcolar 2023-2024. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 45/31.08.2023
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren intravilan situat in Tarlaua 112, parcela 1/1, înscris în C.F. nr. 106178 Cudalbi, proprietatea Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/31.08.2023
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren situat in Tarlaua 78, parcela 70, înscris în C.F. nr. 101692 Cudalbi, proprietatea Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/11.08.2023
– privind acceptarea unei donatii in favoarea Comunei Cudalbi, constand din materiale lemnoase confiscate. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 42/11.08.2023
– rivind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/20.07.2023
– privind aprobarea Acordului de înfrățire între Comuna Cudalbi, județul Galați și Comuna Tomai, raionul Leova – Republica Moldova. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/20.07.2023
– privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 5.000 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului Parcare masini si utilaje agricole. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/20.07.2023
– privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 2.000 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului Parcare masini si utilaje agricole . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/20.07.2023
– privind închirierea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafaţă de 3.313 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului Parcare masini si utilaje agricole . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/29.06.2023
– privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi judetul Galati, si societatea SC SMART POWER GENERATION ALFA SRL, privind avizele/autorizatiile aferente consolidarii unor drumuri de exploatare ale comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/29.06.2023
– privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi judetul Galati, si societatea SC PECHEA EOLIAN SRL, privind avizele/autorizatiile aferente consolidarii unor drumuri de exploatare ale comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/29.06.2023
– privind trecerea unor terenuri din intravilanul in extravilanul comunei Cudalbi, Judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/29.06.2023
– privind aprobarea consumului maxim de carburant pentru autoturismele şi utilajele aflate în dotarea Primăriei comuna Cudalbi, Judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/31.05.2023
– privind actualizarea devizului general cu rest de executat la data de 01.01.2023 si a anexei 3 pentru obiectivul de investitii ,,Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in Comuna Cudalbi, Judetul Galati- faza I,,. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/31.05.2023
– privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2024 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, indexate cu rata inflatiei 13,8%. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/31.05.2023
– privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/11.05.2023
– privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE), inclusiv a indicatorilor tehnico-economici actualizat şi a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/11.05.2023
– privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi a devizului general pentru realizarea obiectivul de investiţii: „MODERNIZARE ŞI DOTARE GRADINIŢĂ CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”, finanţat în cadrul PNRR – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/25.04.2023
– privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cudalbi, județul Galați, pentru anul 2023, incepand cu luna aprilie. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/25.04.2023
– privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/25.04.202
3 – privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/19.04.2023
– privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/19.04.2023
– Privind: aderarea și includerea teritoriului comunei Cudalbi la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația ”GAL TECUCI” pentru obținerea sprijinului pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/19.04.2023
– privind aprobarea depunerii și implementării proiectului: „ACHIZIŢIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/19.04.2023
– privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii: ACHIZIŢIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/27.03.2023
– privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi a devizului general pentru realizarea obiectivul de investiţii: MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”, finanţat în cadrul PNRR – Componenta C5 – Valul renovarii. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/27.03.2023
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/27.03.2023
– Privind asocierea Primăriei Cudalbi cu Uniunea Scriitorilor din România. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/27.03.2023
– Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/27.03.2023
– Privin daprobarea principalelor manifestaţii cultural – artistice, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cudalbi pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/27.03.2023
– Privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă de 14,43 mp + 4,93 mp cota parte aferentă spaţii comune, din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, CV. 97, P 14, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: Cabinet individual de avocatură. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/28.02.2023
– Privind aprobarea devizului general cu rest de executat la data de 01.01.2023 pentru obiectivul de investitii ,,Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in Comuna Cudalbi, Judetul Galati- faza I,,. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/28.02.2023
– Privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/28.02.2023
– Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/28.02.2023
– Privind aderarea si includerea comunei Cudalbi la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociatia GAL Tecuci pentru elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/01.02.2023
– Privind aprobarea depunerii proiectului
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Cudalbi, județul Galați” în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C15 – EDUCAȚIE. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/01.02.2023
– Privind rectificarea Cărții funciare nr. 105377 Cudalbi în sensul radierii dreptului de proprietate a UAT Cudalbi asupra imobilului-teren arabil, in suprafata de 4000 m.p. situat in extravilan, Tarlaua 13+18, Parcela 6 şi înscrierea dreptului de propietate în baza titlului de proprietate nr. 29.178-45/02.03.1995, autor defunct ISTRATE Vasile. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 09/01.02.2023
– Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 107995 Cudalbi, proprietatea Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 08/01.02.2023
– Privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 07/01.02.2023
– Privind aprobarea documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini și a contractului de concesiune, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 5.500 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, pentru realizarea obiectivului Desfăşurare activităţi agricole. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 06/01.02.2023
– Privind stabilirea salariilor funcționarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si consiliului local al Comunei Cudalbi, începand cu drepturile salariale începând cu 1 ianuarie 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 05/01.02.2023
– Privind închirierea prin licitație publică a unui teren extravilan în suprafaţă de 12.700 mp apartinand domeniului public al comunei Cudalbi, judetul Galati pentru realizarea obiectivului „Înfiinţare fermă cu specific agricol”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 04/01.02.2023
– Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cudalbi, judetul Galati a unor active fixe nefunctionale, in vederea casării acestora. Descarcă documentul de AICI
♦ Anexa HCL nr. 4 –
LISTA activelor fixe apartinand domeniului public al comunei Cudalbi, judetul Galati propuse a fi trecute in domeniul privat, in vederea scoaterii acestora din functiune. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 03/01.02.2023
– Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024, pe raza unităţii administrativ teritoriale Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 02/05.01.2023
– Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Cudalbi pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 01/05.01.2023
– privind acoperirea definitiva
a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2022

Hotărârea nr. 65/22.12.2022 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 63/14.12.2022
– privind modificarea taxei speciale de salubrizare – colectare, transport si depozitare deseuri menajere in rampa ecologica pentru abonatii casnici. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 62/14.12.2022
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 61/14.12.2022
– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a devizului general actualizat precum şi a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiţii: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, aprobat spre finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 60/14.12.2022
– privind aprobarea depunerii și implementării proiectului: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 18 KM” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 59/14.12.2022
– privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 18 KM”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 58/29.11.2022
– privind aprobarea dreptului de folosinta și servitute de trecere subterana/de suprafata asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii S.C. Smart Power Generation Alfa S.R.L., in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica FotovoltaicaSPGA3. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 57/29.11.2022
– privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT comuna Cudalbi a terenului si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 56/18.11.2022
– privind cofinantarea proiectului de investitii “Extinderea /modernizarea sistemului de monitorizarea a sistemelor de apa – contorizare apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 55/18.11.2022
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 54/09.11.2022
– privind aprobarea bugetului revizuit aferent proiectului ”ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, ÎN COMUNA CUDALBI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 53/28.10.2022
– privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă totala de 34,36 m.p. format din 2 birouri cu suprafaţa utilă de 24,50 m.p. şi cota parte aferenta spaţii comune în suprafaţă de 9,86 m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196, pentru realizarea obiectivului „Cabinet Medical Stomatologic”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 52/28.10.2022
– privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 51/07.10.2022
– privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din UAT comuna Cudalbi, jud. Galați” în cadrul „Planului Național de Redresare și Reziliență” apel de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 50/22.09.2022
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 49/22.09.2022
– privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi, judetul Galati, si societatea SC SMART POWER GENERATION ALFA SRL Buzau, in vederea exercitarii drepturilor de uz si servitute pe terenurile afectate de LEA 110 KV apartinand UAT Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 48/22.09.2022
– privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, unui spatiu în suprafaţă de 18,29 m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade nr. 8, etaj 1, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 47/22.09.2022
– privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă de 15,80 m.p. + 4,93 m.p. cota parte aferentă spaţii comune, din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, CV. 97, P 14, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 46/15.09.2022
– privind actualizarea documentatiei de atribuire ( caiet de sarcini, formulare, model de contract) , anexa la HCL nr. 24/28.04.2022 in vederea delegarii serviciului de iluminat public al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 45/02.09.2022
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/30.08.2022
– privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Comuna Cudalbi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/18.08.2022
– privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 42/18.08.2022
– privind modificarea Hotărârii nr. 20 din 28.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul Galati” în cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE). Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/18.08.2022
– privind incetarea mandatului de consilier al doamnei Lupu Ioana si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/18.08.2022
– privind aprobarea participării în cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” – sesiunea 2022 – derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si depunerii proiectului cu denumirea: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/12.08.2022
– privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/28.07.2022
– privind aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Cudalbi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/28.07.2022
– privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/28.07.2022
– privind stabilirea salariilor functionarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei Cudalbi, incepand cu drepturile salariale aferente lunii IULIE 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/28.07.2022
– privind organizarea si sarbatorirea Zilei Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/28.07.2022
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 106115 Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/17.06.2022
– privind: solicitarea adresata Consiliului Judetean Galati pentru trecerea unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/17.06.2022
– privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 32/17.06.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 32/17.06.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 31/31.05.2022 – privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizare şi dotare grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” în cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C10 – FONDUL LOCAL Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice (I3). Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 31/31.05.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 31/31.05.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 30/31.05.2022 – privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/31.05.2022
– privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, indexate cu rata inflatiei 5,1 %. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/31.05.2022
– privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 28/31.05.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 28/31.05.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 27/28.04.2022 – privind pentru închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă de 76,50 m.p. din imobilul situat in comuna comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 121, Bloc B, Parter, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 27/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 27/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 26/28.04.2022 – privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/28.04.2022
– privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 25/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 24/28.04.2022 – privind aprobarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului de iluminat public al Comunei Cudalbi, judetul Galati si actualizarea regulamentului , studiului de oportunitate, caietului de sarcini si al contractului – cadru al serviciului de iluminat public al comunei Cudalbi, judetul Galati, cuprins in HCL 30/24.06.2020. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 24/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 24/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 3 la HCL nr. 24/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 23/28.04.2022 – privind pentru închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă de 76,50 m.p. din imobilul situat in comuna comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 121, Bloc B, Parter, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 23/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 23/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 22/28.04.2022 – privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 84.24 mp, aparţinând domeniului public al UAT comuna Cudalbi, situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade, nr. 8. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 22/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI
Anexa 2 la HCL nr. 22/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 21/28.04.2022 – privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna Cudalbi judetul Galati, si societatea SC SMART POWER GENERATION ALFA SRL Buzau, in vederea exercitarii drepturilor de uz si servitute pe terenurile afectate de LEA 110 KV apartinand UAT Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

Anexa 1 la HCL nr. 21/28.04.2022. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 20/28.03.2022 – privind aprobare a depunerii proiectului „Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul Galati” în cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/28.03.2022
– privind aprobare a depunerii proiectului “Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita, in comuna Cudalbi, județul Galati” în cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 — Valul Renovării, Axa 2. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/28.03.2022
– privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr.100065 Cudalbi, proprietatea Comunei Cudalbi Inițiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, județul Galați; Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 71/s/18.03.2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/28.03.2022
– privind aprobarea CERERII DE FINANŢARE Şl A DEVIZULUI GENERAL pentruobiectivul de investiţii „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, Județul Galați”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/28.03.2022
– privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/24.02.2022
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/24.02.2022
– privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Cudalbi, judetul Galati, pe perioada 2021-2027. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/24.02.2022
– privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), si I.1.3 – Asigurarea  infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, cu proiectele:
1. “Achiziția de microbuz nepoluant pentru Comuna Cudalbi, județul Galati
2. “Realizare punct de reincarcare vehicule electrice Comuna Cudalbi, județul Galati’’. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/24.02.2022
 – privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Cudalbi, Comuna Valea Mărului și Comuna Costache Negri, a Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică
GERU GAZ – Cudalbi – Valea Mărului – Costache Negri” în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale
în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/15.02.2022
– privind nominalizarea de catre Consiliul Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/15.02.2022
– privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi pe anul 2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 09/10.02.2022
– privind inchirierea terenului arabil aflat in proprietatea UAT comuna Cudalbi situat in T 78, P2, Lot 10. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 08/10.02.2022
– privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 07/10.02.2022
– privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 06/10.02.2022
– privind aprobarea concesionarii si a studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 10.000 mp apartinand domeniului privat al comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 05/27.01.2022
– privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati, aprobarea devizului centralizator + deviz rest de executat la data de 01.01.2022 si valoarea finala pentru obiectivul de investitii „Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in Comuna Cudalbi, Judetul Galati- faza I„. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 03/13.01.2022
– privind stabilirea salariilor asistenților personali angajați de Primăria Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 02/13.01.2022
– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 01/06.01.2022
– privind acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2021

Hotărârea nr. 53/23.12.2021 – privind aprobarea conventiei privind avizele/autorizatiile aferente consolidarii unor drumuri de exploatare ale comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 52/23.12.2021
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 51/16.12.2021
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 50/16.12.2021
– privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Cudalbi nr. 9 din 14 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 49/16.12.2021
– privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, aparţinând domeniului public al UAT comuna Cudalbi, situat în comuna Cudalbi, str. Stefan cel Mare, nr. 162. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 48/16.12.2021
– privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 112 mp, aparţinând domeniului public al UAT comuna Cudalbi, situat în comuna Cudalbi, str. Stefan cel Mare, nr. 162. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 47/16.12.2021
– privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 84.24 mp, aparţinând domeniului public al UAT comuna Cudalbi, situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade, nr. 8. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 46/25.11.2021
– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 45/25.11.2021
– privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivului de investiții „Construire Piață Agroalimentară în Comuna Cudalbi, jud. Galați” . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/25.11.2021
– privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul educaţional timpuriu,pentru copiii din învăţământul primar şi gimnazial si pentru colindătorii Primăriei Cudalbi, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/25.11.2021
– privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 42/10.11.2021
– privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Prof. Emil Panaitescu” comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/04.11.2021
– privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Prof. Emil Panaitescu” comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/28.10.2021
– privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/28.10.2021
– privind aprobarea implementării proiectului:„Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în Comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/28.10.2021
– privind casarea si scoaterea din inventarul Bibliotecii comunale Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/28.10.2021
– privind rectificarea bugetului 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/28.10.2021
– privind aprobare proiect, deviz si indicatori parcare cimitir. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/28.10.2021
– privind adoptare plan toamna-iarna 2021-2022. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/13.10.2021
– privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/20.09.2021
– Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/20.09.2021
– Privind acordul pentru modernizarea (reabilitarea) unor drumuri de exploatare de către S.C. SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/20.09.2021
– Privind aprobarea susținerii financiare a opt copii din Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/20.09.2021
– privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI

◊ Anexa 1 la HCL 30 din 20.09.2021 (proiect tehnic). Descarcă documentul de AICI
◊ Anexa 1 la HCL 30 din 20.09.2021 (partea desenată). Descarcă documentul de AICI
◊ Anexa 1 la HCL 30 din 20.09.2021 (partea scrisă). Descarcă documentul de AICI
◊ Anexa 2 la HCL 30 din 20.09.2021. Descarcă documentul de AICI
◊ Anexa 3 la HCL 30 din 20.09.2021. Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 29/07.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/25.08.2021
– privind construirea platformei comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/25.08.2021
– privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, jud. Galați.   . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/25.08.2021
– privind plata sumei de 25.000 lei, reprezentând contravenție cf, procesul verbal GNM-09065, către Garda de Mediu-Comisariatul CJ Galați . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/25.08.2021
– privind reactualizarea STATUTULUI comunei CUDALBI, judeţul GALATI. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/29.07.2021
– privind modificarea datei desfășurării Zilei Comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/29.07.2021
– privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
    ♦
Anexa la H.C.L 23/29.07.2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/29.07.2021
– privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/29.07.2021
– privind modificarea HCL nr. 8/25.03.2021 privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor trupuri de pășune (pajiști permanente) proprietate privată a comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/29.06.2021
– privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al comunei Cudalbi prin HCL nr. 42/10.12.2015. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/29.06.2021
– privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Cudalbi, județul Galați, pentru perioada 2021-2027 și aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al comunei Cudalbi, județul Galați, în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/29.06.2021
– privind aprobarea principalelor manifestații cultural-artistice, sociale şi educative care se desfășoară în comuna Cudalbi în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/17.06.2021
– privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Cudalbi, județul Galați” aprobati prin HCL nr. 31 din 08.07.2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/13.05.2021
– privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “AMENAJARE PARC, COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/13.05.2021
– privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, indexate cu rata inflației 2,6 %. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/13.05.2021
– privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/13.05.2021
– privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/19.04.2021
– privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a unor trupuri de pășune (pajiști permanente) proprietate privată a comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/19.04.2021
– privind aprobarea cuantumului de burse care se aprobă elevilor din învățămantul preuniversitar de stat din comuna Cudalbi pentru anul școlar 2020-2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/19.04.2021
– privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achiziția produselor, precum și a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/19.04.2021
– Privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/25.03.2021
– privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Cudalbi, judeţul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/24.02.2021
– privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cudalbi”, însuşită prin HCL nr. 19/2001. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/24.02.2021
– privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
de Categoria V3, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/24.02.2021
– privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Cudalbi, jud. Galati in AGA din cadrul Operatorului REGIONAL APA CANAL GALATI. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/24.02.2021
– privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/21.01.2021
– privind aprobarea dreptului de uz și servitute de trecere subterana/de suprafata cu instalatii energetice asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana SGPA 2. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/21.01.2021
– privind aprobarea dreptului de uz și servitute de trecere subterana/de suprafata cu instalatii energetice asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana SGPA 1”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/21.01.2021
– privind modificarea taxei speciale de salubrizare- colectare, transport si depozitare deseuri menajere in rampa ecologica pentru abonatii casnici. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2020

Hotărârea nr. 18/14.12.2020 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții. Dotarea unităților de învățământ din comuna Cudalbi cu echipamente de protecție și dispozitive medicale. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/14.12.2020
– Privind completarea anexei nr. 2 privind scutirea de impozitare aferente anului 2021 cuprinsa in HCL nr. 25/18.05.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/14.12.2020
– Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/14.12.2020
– Privind stabilirea salariilor functionarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/14.12.2020
– Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/14.12.2020
– prin care se ia act de demisia consilierului local Gradea Ion si vacantarea mandatului acestuia. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/09.12.2020
–  Privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul de educație timpuriu, pentru copiii din învățământului primar și gimnazial și pentru colindătorii Primăriei cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/23.11.2020
– Privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Cudalbi, jud Galați în relația cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/23.11.2020
– Privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Cudalbi, jud. Galați în relația cu Asociația de dezvoltare Intercumunitară Serviciul Regional Apa Canal Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/23.11.2020
– Privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Cudalbi în relația cu AFIR. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/12.11.2020
– Privind aprobarea disponibilizării din fonduri proprii ale Comunei Cudalbi a sumei de 124704 lei, în vederea achitării salariilor și îndemnizațiile persoanelor cu handicap, a deplasărilor efectuate și a materialelor achiziționate, aferente lunii septembrie 2020. Descarcă documentul d AICI
Hotărârea nr. 7/12.11.2020
– Privind aprobarea disponibilizării din fonduri proprii ale Comunei Cudalbi a sumei de 124704 lei, în vederea achitării salariilor și îndemnizațiile persoanelor cu handicap, a deplasărilor efectuate și a materialelor achiziționate, aferente lunii septembrie 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/12.11.2020
– Privind plata sumei de 22.687,4 lei reprezentând despăgubiri, cheltuieli de judecată către reclamantul Bejan Florin și Bejan Ionica. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/12.11.2020
– Privind aprobarea proiectului achizitii de echipamente Tic pentru unitatile de Învățământ preuniversitar din Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/12.11.2020
– Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/12.11.2020
– Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/10.11.2020
– Privind alegerea viceprimarului. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/10.11.2020
– Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

^^ NOUL CONSILIU LOCAL SEPT. 2020 ^^

Hotărârea nr. 35/31.08.2020 – Privind: aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/19.08.2020
– Privind: aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Comunei Cudalbi, a Consiliului Local a Comunei Cudalbi, a Instituţiei Primarului Comunei Cudalbi, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/19.08.2020
– Privind: aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galați pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/29.07.2020
– Privind: aprobarea Proiectului tehnic, devizului general și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PLATFORMA BETONATĂ PENTRU INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU GPL”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/08.07.2020
– Privind: participarea Comunei Cudalbi la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Cudalbi, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/24.06.2020
– Privind: infiintarea serviciului de iluminat public al comunei Cudalbi, judetul Galati prin aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public al studiului de oportunitae, al caietului de sarcini si al contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/24.06.2020
– Privind: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cudalbi, judetul Galati a unor active fixe aflate in administrare, in vederea scoaterii din functiune. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/24.06.2020
– Privind: aprobarea principalilor indicatori Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înființare sistem de distributie gaze in comunele Cudalbi si Valea Marului”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/24.06.2020 – Privind: actualizarea capitolului IV al Studiului de fezabilitate nr. 10/2019 pentru Proiectul de investiții „înființare sistem de distribuție gaze naturale in comunele Cudalbi și Valea Mărului, județul Galați, in satul Cudalbi aparținător Comuna Cudalbi Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/18.05.2020
– Privind: validarea mandatului de consilier local a domnului ISTRATE GHEORGHE, supleant pe listele de consilieri locali din partea PALD, Filiala Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/18.05.2020
– Privind: stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, indexate cu rata inflației 3,8% . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/18.05.2020
– Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi, jud. Galati pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/18.05.2020
– Privind: aprobare PUZ Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism pentru proiectul “CENTRALĂ ELECTRICĂ CUDALBI”, dezvoltat de SC CUDALBI EOLIAN SRL. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/18.05.2020
– Privind: aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/18.05.2020
– Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/05.05.2020
– Privind: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/15.04.2020
– Privind: Privind actualizarea HCL 21 din 06.07.2018 – faza proiect tehnic și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii școlare Liceul nr. 1 Cudalbi, jud. Galați”, aprobat pentru finanțare prin Axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, apel de proiecte nr.  POR/10/2017/10/10.1b/7 REGIUNI. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/06.04.2020
– Privind: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/26.03.2020
– Privind: aprobarea modificarii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/26.03.2020
– Privind: aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/26.03.2020
– Privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect concesionarea serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în localităţile Cudalbi şi Valea Mărului, județul Galaţi.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/26.03.2020
– Privind: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-finanaciari la finalizarea investiției: „Achiziție autospecială destinată stingerii incendiilor”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/19.02.2020
– Privind: aprobarea concesionarii serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în comunele Cudalbi şi Valea Mărului, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/19.02.2020
– Privind: aprobarea asocierii dintre comuna Cudalbi, judeţul Galaţi si Comuna Valea Marului, judeţul Galaţi, în vederea atribuirii contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/19.02.2020
– Privind: revocarea unor Hotărâri de Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/19.02.2020
– Privind: adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/12.02.2020
– Privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/12.02.2020
– Privind: modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cudalbi”, însuşită prin HCL nr. 19/2001. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/06.02.2020
– Privind: aprobarea devizului general cu rest de executat la data de 01.01.2020 pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în Comuna Cudalbi, Judeţul Galaţi – faza I”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/28.01.2020
– Privind: privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 41/29.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/28.01.2020
– Privind: aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021, pe raza unităţii administrativ teritoriale Cudalbi, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/28.01.2020
– Privind: stabilirea salariilor functionarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei Cudalbi cat si indemnizatiile primarului, viceprimarului si consilierilor locali, incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/28.01.2020
– Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/08.01.2020
– Privind: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/08.01.2020
– Privind: acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2019


Hotărârea nr. 54/18.12.2019 – Privind: aprobarea premierii a doi sportivi din Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 53/18.12.2019 – Privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 52/18.12.2019 – Privind: declararea de interes si utilitate publică locala a obiectivului de investiţii ”Centrala Electrica Eoliana „ dezvoltat de S.C. CUDALBI EOLIAN S.A.. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 51/18.12.2019 – Privind: aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Cudalbi, jud Galati si SC G.P. LAND SRL Buzau. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 50/11.12.2019 – Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general pentru investitia  „IMPREJMUIRE TEREN PRIMARIE” Comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 49/11.12.2019 – Privind: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi,judeţul Galaţi pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 48/26.11.2019 – Privind: Rectificarea bugetului Comunei cudalbi pentru anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 47/14.11.2019 – Privind: actualizarea devizului general dupa atribuirea contractului de lucrari si aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii ,, Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in Comuna Cudalbi, Judetul Galati- faza I. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 46/14.11.2019 – Privind: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi,judeţul Galaţi pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 45/14.11.2019 – Privind: aprobarea variantei de valorificare a clădirii sediului fostului CAP Cudalbi I. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/14.11.2019 – Privind: actualizarea manoperei conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții Înfiintare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Cudalbi și actualizarea Devizului General al investiției. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/14.11.2019 – Privind: validarea mandatului de consilier local a doamnei Drăghiciu (Lupu) Ioana, supleant pe listele de consilieri locali din partea PSD, Filiala Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 42/14.11.2019 – Privind: prin care se ia act de demisia consilierului local ISTRATE TITA si vacantarea mandatului de consilier local. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/17.10.2019 – Privind: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Galati”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/17.10.2019 – Privind: aprobarea sustinerii financiare a patru copii din Comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/17.10.2019 – Privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/17.10.2019 – Privind: crearea echipelor mobile constituite la nivel SPAS si componenta acestora in vederea aprobarii procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/17.10.2019 – Privind: aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile la nivelul Primariei Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/17.10.2019 – Privind: adoptarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1.nov.2019 – 31.mar.2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/26.09.2019 – Privind acordul pentru modernizarea ( reabilitarea) unor drumuri de exploatare de catre S.C. CUDALBI EOLIAN S.R.L. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/26.09.2019 – Privind aprobarea dreptului de folosinta si servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana cu instalatii energetice asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii SC SMART POWER GENERATION ALFA SRL Buzau, in vedere a realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/26.09.2019 – Privind aprobarea dreptului de forosinta si servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana cu instalatii energetice asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi, judetul Galati, socieiatii SC Baleni Eolian SRI – Buzau, in vederea realizarii retelei electrice pentru centrala Electrica Eoliana Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/29.08.2019 – Privind aprobarea rectificirii bugeturui local ar comunei Cudalbi pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/29.08.2019 – Privin aprobarea regulamentului de functionare a Salii de spectacole din incinta Casei de cultura „Tache Avramescu” si a tarifului de inchiriere a salilor. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/29.08.2019 – Privin aprobarea amenajamentul pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comnunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/29.08.2019 – Privin aprobarea modificlrii organigramei si statului de functii al aparatului de
specialitaie al primarului comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/01.07.2019 – Privin plata sumei de 21.714,18 lei, privind despagubiri, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare catre creditorul urmaritor Bejan Florin si Bejan Ionica. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/01.07.2019 – Privin aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cudalbi a unor active fixe aflate in concesiunea Apa Canal Galati, nefunctionale, in vederea casarii acestora. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/01.07.2019 – Privin aprobarea platii, din bugetul local, a cotizatiei de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati, pentru anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/01.07.2019 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/16.05.2019 – Privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea deseurilor inerte rezultate din constructii si demolari. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/16.05.2019 – Privind aprobarea devizului final si al cofinantarii aferente pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/16.05.2019 – Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2019, conform Codului Fiscal, indexate cu rata inflatiei de 4,6%. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/16.05.2019 – Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/16.05.2019 – Privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/16.05.2019 – Privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general si al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înființare distribuție gaze naturale” in comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la HCL nr. 19/16.05.2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/16.05.2019 – Privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general si al indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitarea cladire pentru amenajare Centru comunitar integrat de servicii sociale, medicale si conexe” in comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la HCL nr. 18/16.05.2019. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 2 la HCL nr. 18/16.05.2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/16.04.2019 – Privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice ce se vor desfasura in Comuna Cudalbi in 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/16.04.2019 – Privind adoptarea bugetului local al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/16.04.2019 – Privind aprobarea planului de masuri pentru gospodarirea Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/16.04.2019 – Privind aprobarea dreptului de folosinta si servitute de trecere societatii Cudalbi Eolian srl Buzau. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/16.04.2019 – Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor aferente Programului pentru scoli. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/28.03.2019 – Privind aprobarea sumei de 10.000 ron necesari consumurilor normate pentru utilajele folosite la transportul de module si asigurarea cazari si hranei
pentru conducatorii auto si legatorilor de sarcina. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/29.01.2019 – Privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea cheltuielilor pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/29.01.2019 – Privind majorarea salariilor functionarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei Cudalbi, cat si indemnizatiile primarului, viceprimarului si consilierilor locali, incepand cu
drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/29.01.2019 – Privind Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/08.01.2019 – Privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/08.01.2019 – Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2018

Hotărârea nr. 45/19.12.2018 – Privind aprobarea rectificării bugetului locale anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/19.12.2018 – Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale în anul fiscal 2019. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la HCL nr. 44 din 19.12.2018 – privind impozitele și taxele locale prevăzute de codul fiscal. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 2 la HCL nr. 44 din 19.12.2018 – Privind lista facilităților fiscale acordate contribuabililor pentru impozitele si taxele datorate in anul 2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/19.12.2018 – Privind aprobarea demolării imobilelor din incinta Casei pionierului și a sediului fostei grădinițe Tache Mihail. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/29.11.2018 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Cudalbi pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/29.11.2018 – Privind modificarea HCL nr. 31/31.10.2018 privind intocmirea studiului de fezabilitate „Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/29.11.2018 – Privind Aprobarea caietului de sarcini pentru asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor la obiectivul de investitie „Construire si dotare sediu primarie comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
>  Anexa 1 la Hotărârea nr. 39/29.11.2018.    Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/29.11.2018 – Privind Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei cudalbi a unor constructii in vederea demolarii acestora. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/09.11.2018 – Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cudalbi, insusita prin HCL nr. 19/2001. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/09.11.2018 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/09.11.2018 – Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/31.10.2018 – Privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul comunei Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/31.10.2018 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/31.10.2018 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general si proiectul tehnic la obiectivul „Modernizare stadion in comuna Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/31.10.2018 – Privind intocmirea studiului de fezabilitate „Infiintare distributie gaze naturale in comuna Cudalbi, jud. Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/31.10.2018 – Privind adoptarea programului de actiune locala toamna-iarna pentru perioada 1.nov.2018-31.mart.2019. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/26.09.2018 – Privind aprobarea variantei de valorificare a activelor fostei ferme zootehnice CAP I Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/26.09.2018
– Privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Cudalbi, pe anul 2018. Descarcă documentul deAICI
Hotărârea nr. 27/18.09.2018 – Privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Cudalbi, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/29.08.2018 – Privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Cudalbi, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/29.08.2018 – Privind solicitarea catre guvernul romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmitearea unei suprafete teren neagricol in domeniul public al Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/13.08.2018 – Privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei Cudalbi, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/13.08.2018 – Privind aprobarea proiectulu si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat Proiect „Constructii gradinite Regiunea sud-est – cod Mysrnis 125154.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/25.07.2018 – Privind modificarea Statutului comunei Cudalbi.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/06.07.2018 – Privind ACTUALIZAREA H.C.L, NR 12 DIN 07.03.2017 – FAZA PROIECT TEHNIC SI APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA INFRASTRUCTURII SCOLARE LICEUL NR. 1 CUDALBI.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/27.06.2018 – Privind aprobarea acordului de infratire intre comuna Cudalbi si comuna Pelivan, Raionul Orhei din Republica Moldova.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/11.06.2018 – Privind aprobarea cofinantarii proiectului  „Dezvoltarea integrata in Cudalbi, conform actului aditional nr. nr.52264131.08.2017 (cod SMIS 101892).  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/11.06.2018 – Privind asocierea comunei Cudalbi, cu UAT Matca in vederea acceptarii acesteia din urma, in catitate de membru al Asociatiei
de Dezvoltare lntercomunitara ECOSERV Galati. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/30.05.2018 – Privind privind aprobarea rectificării bugetului logal al Comunei Cudalbi pentru anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/30.05.2018 – Privind închirierea prin licitaţie publică prin oferta in plic inchis a suprafetelor inierbate, proprietatea privată a Comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/30.05.2018 – Privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI

> Anexa 1 la Hotărârea nr. 15/30.05.2018.    Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 14/30.05.2018 – Privind aprobarea contului de incheiere a excrciţiului bugetar pe anul 2017. Descarcă documentul de  AICI
Hotărârea nr. 13/30.05.2018
– Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/26.04.2018 – Privind Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/26.04.2018 – Privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/05.04.2018 – Adoptarea rectificarii bugetului local – modificarea listei de investitii. Descarcă documentul de AICI

> Anexa 1 la Hotărârea nr. 10/05.04.2018.    Descarcă documentul de AICI
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 10/05.04.2018. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 3 la Hotărârea nr. 10/05.04.2018.  Descarcă documentul de AICI
> Anexa 4 la Hotărârea nr. 10/05.04.2018.  Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 9/28.03.2018 – Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia „Infiintare retea canalizare menajera pe strada Anton Negrut”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/28.03.2018 – Aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale şi educative în anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/14.02.2018 – Adoptarea bugetului pe 2018. Descarcă documentul de AICI

> Anexa 1 la Hotărârea nr. 7/14.02.2018.    Descarcă documentul de AICI
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 7/14.02.2018. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 3 la Hotărârea nr. 7/14.02.2018.  Descarcă documentul de AICI

Hotărârea nr. 6/31.01.2018 – Privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/31.01.2018 – Privind planul de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in 2018 de catre persoanele cu ajutor social. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/31.01.2018 – Privind aprobarea proiectului tehnic, caietului de sarcini si a devizului pentru investitia „Refacere pod peste Raul Geru si refacere drum de piatra strada Plugului. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/31.01.2018 – Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/09.01.2018 – Privind: acoperirea definitiva a deficiturui sectiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2017. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/09.01.2018 – Privind: utilizarea unor sume din excedentul bugetului local din aniid anteriori pentru acoperirea unor goluri de casa. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2017

Hotărârea nr. 1/31.01.2017 – Privind modificarea HCL nr.39/14.12.2016 privind valorile impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local, aplicabile în anul fiscal 2017 pentru com. Cudalbi;  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/31.01.2017 – Privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziţii Publice a com. Cudalbi, pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/31.01.2017 – Privind acordul Consiliului Local Cudalbi de plata a sumei de 80 de lei/tona de gunoi menajer către operatorul de salubritate; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/31.01.2017 – Privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/31.01.2017 – Privind validarea mandatului de consilier local a domnului Căluian Ticu, supleant pe listele de consilieri locali din partea PNL, Filiala Cudalbi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/21.02.2017 – Privind aderarea unităţii administrativ-teritoriale com. Cudalbi, din judetul Galaţi, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galaţi”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/21.02.2017 – Privind desemnarea domnului Drugan Ştefan, ca reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOSERV”Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/21.02.2017 – Privind modificarea HCL nr. 32/29.11.2016 privind implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere locale în com. Cudalbi, jud. Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/21.02.2017 – Privind modificarea HCL nr.33/29.11.2016 privind implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere agricole în com. Cudalbi, jud. Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/27.02.2017 – Privind actualizarea devizului general la proiectul “Modernizare drumuri de interes local în com. Cudalbi, jud. Galaţi”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/27.02.2017 – Privind actualizarea devizului general la proiectului Modernizare drumuri de interes local în com. Cudalbi, jud. Galati (Valea Satului Aval); Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/07.03.2017 – Privind implementarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii şcolare – Liceul Nr.1 Cudalbi, jud. Galaţi”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/07.03.2017 – Privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/07.03.2017 – Privind aprobarea investiţiei obiectivului “Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în com. Cudalbi, jud. Galaţi – faza I” şi a valorilor estimate conform anexei 3 la normele de aplicare a OUG 28/2013; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/24.03.2017 – Privind adoptarea bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2017;
Hotărârea nr. 16/24.03.2017 – Privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de selectie pentru candidaţii funcţiei de administrator public la nivelul com. Cudalbi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/13.04.2017 – Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/13.04.2017 – Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuieste domeniul privat al com. Cudalbi;  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/13.04.2017 – Privind aprobarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al “Clubului Sportiv Voinţa Cudalbi 2015”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/13.04.2017 – Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/13.04.2017 – Privind actualizarea devizului general la proiectul “Puţ forat nr.2 la Gospodăria de apa nr.2, com. Cudalbi, jud. Galaţi ”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/20.04.2017 – Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultati din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251); Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/20.04.2017 – Privind modificarea Hotărârii nr. 9/14.07.2016 privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/25.05.2017 – Privind completarea HCL nr. 3/29.01.2016 privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, buldoexcavator HIDROMEK, tractor John Deer şi alte utilaje aflate în dotarea Primariei Cudalbi, jud. Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/25.05.2017 – Privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea com. Cudalbi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/25.05.2017 – Privind organizarea şi sărbătorirea Zilei com. Cudalbi, judeţul Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/27.06.2017 – Privind aprobarea principalelor manifestaţii cultural – artistice, sociale şi educative care se desfaşoara în com. Cudalbi pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/28.07.2017 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/28.07.2017 – Privind aprobarea reîncadrarilor si stabilirea salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a consiliului local al Comunei Cudalbi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/28.07.2017 – Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii : “Achiziţie autospecială destinată stingerii incendiilor”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/28.07.2017 – Privind implementarea proiectului “Achiziţie autospecială destinată stingerii incendiilor”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/17.08.2017 – Privind aprobarea participării UAT Com. Cudalbi, jud. Galaţi în calitate de partener în cadrul proiectului “Dezvoltare integrată în Cudalbi, jud. Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/31.08.2017 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi asigurarea finanţării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanţate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului „Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în com. Cudalbi, jud. Galaţi – faza I”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/31.08.2017 – Privind actualizarea devizului general la proiectul „Împrejmuire incintă rezervor apă – com. Cudalbi, jud. Galaţi”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/11.09.2017 – Privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale pentru secretarul com. Cudalbi în cursul anului 2016; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/18.10.2017 – Privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă a com. Cudalbi către Operatorul Regional “Apa Canal S.A. Galaţi”, aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă precum și a listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/25.10.2017 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/25.10.2017 – Privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 ; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/25.10.2017 – Privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 13/07.03.2017 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/29.11.2017 – Privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Cudalbi ca o structură – la nivel de birou fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Cudalbi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 41/29.11.2017 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenurilor de joacă pentru copii din comuna Cudalbi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 42/29.11.2017 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 43/29.11.2017 – Privind participarea comunei Cudalbi, judeţul Galaţi cu capital social în cuantum de 2500 lei la capitalul social al operatorului regional S.C. APA CANAL S.A. Galaţi; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 44/29.11.2017 – Privind amplasarea indicatoarelor rutiere cu semnificaţia “Intrare în localitatea Cudalbi” şi “Ieşire din localitatea Cudalbi”; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 45/20.12.2017 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, proiectul tehnic, caiet de sarcini şi a devizului general privind proiectul “ŞANTURI BETONATE STRADA ANTON NEGRUŢ, COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI“ . Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 46/20.12.2017 – Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 47/20.12.2017 – Privind majorarea salariilor funcţionarilor publici, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi a consiliului local al com. Cudalbi cât şi indemnizaţiile primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, începând cu 01.01.2018; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 48/20.12.2017 – Privind desemnarea domnului Drugan Ştefan ca reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitara “ECOSERV” Galaţi şi aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Cudalbi a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017; Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 49/20.12.2017 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2017; Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN 2016

Hotărârea nr. 1/29.01.2016 – Privind aprobarea bugetului local al comunei Cudalbi, jud. Galaţi, pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 1/29.01.2016. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 3 la Hotărârea nr. 1/29.01.2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/29.01.2016 – Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru obligaţiile de plată restante dobândite bugetului local al Comunei Cudalbi şi aprobarea procedurii de acordare a acestora. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 2 la Hotărârea nr. 2/29.01.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/29.01.2016 – Privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, buldoexcavator Hidromek, tractor John Deere şi alte utilaje aflate în dotarea Primariei com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/29.01.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/29.01.2016 – Privind aprobarea transformării unui post în vederea promovării a unui post din cadrul şcolii gimnaziale “Prof. Emil Panaitescu” Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/12.02.2016 – Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016.  Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/12.02.2016 – Privind actualizarea devizului general la proiectul “Modernizare drumuri de interes local în com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/12.02.2016 – Privind actualizarea devizului general la proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, jud. Galaţi (Valea Satului – Aval)”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/25.02.2016 – Privind acordarea unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, persoanelor în vârstă şi veteranilor de război. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/25.02.2016 – Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 9/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/25.02.2016 – Privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea 248/2015. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 10/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/25.02.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 11/25.02.2016Descarcă documentul de AICI  și de  AICI
   > Anexa 2 la Hotărârea nr. 11/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/25.02.2016 – Privind aprobarea actului adiţional pentru modificarea contractului de închiriere încheiat în condiţiile HCL Cudalbi nr.15 din 30.04.2015, privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor şi a terenurilor arabile, proprietatea privată a comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 12/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/25.02.2016 – Privind încheierea contractului de asistenţă juridică cu BUJENITA, NEAGU ŞI ASOCIAŢII, SOCIETATE CIVILA DE AVOCAŢI, prin avocat Neagu Camil. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 13/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/25.02.2016 – Privind aprobarea acordării unor facilităţi la transportul local de persoane prin curse regulate, elevilor cu domiciliul în com. Cudalbi, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând operatorilor acreditaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/25.02.2016 – Privind înfiinţarea CLUBULUI SPORTIV VOINŢA CUDALBI 2015 ca persoană juridică de drept public, instituţie publică de interes local, care funcţionează în subordinea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, jud. Galaţi şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 15/25.02.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/30.03.2016 – Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 16/30.03.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/30.03.2016 – Prin care se ia act de demisia consilierului local Drăgan Iulia-Sorina şi vacantarea mandatului de consilier local. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/30.03.2016 – Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 18/30.03.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/30.03.2016 – Privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeţei de 472 mp din domeniul privat al com. Cudalbi către Electirca S.A. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD, SDEE GALAŢI pe durata existenţei construcţiei. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 19/30.03.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/12.04.2016 – Privind aprobarea devizului general şi a cofinanţării privind proiectul “Modernizare drumuri de interes local în com. Cudalbi, jud. Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 20/12.04.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/12.04.2016 – Privind aprobarea, actualizarea devizului general şi a cofinanţării privind proiectul “Modernizare drumuri de interes local în com. Cudalbi, jud. Galaţi (Valea Satului – aval)”.  Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 21/12.04.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/21.04.2016 – Privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea com. Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 22/21.04.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/21.04.2016 – Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/17.05.2016 – Privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cudalbi însuşită prin HCL nr.19/2001. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 24/17.05.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/17.05.2016 – Privind aprobarea şi însuşirea în patrimoniul comunei Cudalbi a “PLANULUI URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, ACTUALIZATE, ALE COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/17.05.2016 – Privind aprobarea regulamentului privind implementare şi eliberarea formatului unic al modelului card legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 26/17.05.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/17.05.2016 – Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (DALI) a obiectivului de investitie “EXTINDERE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢA NR. 2 ÎN SAT CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 27/17.05.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/17.05.2016 – Privind implementarea proiectului “EXTINDERE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢA NR. 2 ÎN SAT CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/18.05.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 1/23.06.2016 – Privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 2/23.06.2016 – Privind validarea mandatelor de consilieri locali declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 2/23.06.2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 3/23.06.2016
– Privind declararea ca legal constituit a consiliului Local al com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/23.06.2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 4/23.06.2016
-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 5/23.06.2016 – Privind alegerea viceprimarului. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 6/23.06.2016 – Privind organizarea comisiilor de specilaitate ale consiliului local al comunei Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 7/14.07.2016 – Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 1 la Hotărârea nr. 7/14.07.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 8/14.07.2016
– Privind desemnarea doamnei Gradea Sanda ca reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOSERV” Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 9/14.07.2016 – Privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan”. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 1 la Hotărârea nr. 9/14.07.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 10/14.07.2016
– Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 11/14.07.2016 – Privind aprobarea, în calitate de partener, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan”. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 1 la Hotărârea nr. 11/14.07.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 12/11.08.2016
– Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 1 la Hotărârea nr. 12/11.08.2016Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 2 la Hotărârea nr. 12/11.08.2016Descarcă documentul de AICI
> Anexa 3 la Hotărârea nr. 12/11.08.2016Descarcă documentul de AICI
  > Anexa 4 la Hotărârea nr. 12/11.08.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 13/11.08.2016
– Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a proiectului tehnic, a caietului de sarcini şi a devizului general privind proiectul “Teren Multisport Şcola Gimnazială nr.1 – jud. Galaţi, com. Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 14/11.08.2016 – Privind Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a proiectului ethnic, a caietului de sarcini si a devizului general privind proiectul “Împrejmuire teren de joaca – jud. Galati, com. Cudalbi”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 15/11.08.2016 – Privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 16/21.09.2016 – Privind rectificarea bugetului local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 16/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 16/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 3 la Hotărârea nr. 16/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
> Anexa 4 la Hotărârea nr. 16/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 17/21.09.2016
– Privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2016, funcţii contractuale. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 18/21.09.2016 – Privind atribuirea cu titlu gratuit a unor suprafeţe din domeniul public al com. Cudalbi către Electrica S.A. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD, SDEE Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 19/21.09.2016 – Privind închirierea terenului intravilan în suprafaţa de 60 mp, proprietate publică a com. Cudalbi (Farmacie) către Lungu Daniel Mircea. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 1 la Hotărârea nr. 1/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 20/21.09.2016
– Privind privind închirierea terenului în suprafaţa de 1035 mp, proprietate privată a com. Cudalbi, jud. Galaţi, către S.C. TEGAS ANDERCLAU S.R.L. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 2 la Hotărârea nr. 20/21.09.2016Descarcă documentul de AICI
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 20/21.09.2016.
 Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 21/21.09.2016
– Privind adoptarea programului de acţiune toamna – iarna pentru perioada 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 22/28.10.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 22/28.10.2016Descarcă documentul de AICI
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 22/28.10.2016
Descarcă documentul de AICI
> Anexa 3 la Hotărârea nr. 22/28.10.2016
Descarcă documentul de AICI
> Anexa 4 la Hotărârea nr. 22/28.10.2016
Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 23/28.10.2016
– Privind atribuirea dreptului de administrare şi folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 800 mp situat în com. Cudalbi, tarla 100, parcela 673 (Troiţă), către Mănăstirea Maicii Domnului. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 24/28.10.2016 – Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 25/28.10.2016 – Privind aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii pentru „Clubul Sportiv Voinţa Cudalbi 2015”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 26/28.10.2016 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a servicilor de piaţă pe teritoriul comunei Cudalbi şi programele de funcţionare ale agenţilor economici ce desfăşoară activitate de comerţ pe raza com. Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 27/28.10.2016 – Privind aprobarea Regulamentului – cadru de închiriere a bunurilor imobile proprietate publică şi privată a com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 28/28.10.2016 – Privind aprobarea instituirii dreptului de superficie şi a drepturilor de uz şi servitute de trecere supraterana şi subterana, cu titlu gratuit către F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord SDEE Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 29/30.10.2016 – Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general privind Proiectul “Amenajare incinta teren joaca Cudalbi CV 22, P1”. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 30/23.11.2016 – Privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din învăţământul primar şi gimnazial şi pentru colindătorii Primăriei Cudalbi, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 31/23.11.2016 – Privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului comercial situat în Zona Autogară, str. Ştefan cel Mare nr. 208, în suprafaţa de 50 m.p. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 32/29.11.2016 – Privind modernizarea infrastructurii rutiere locale în com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 33/29.11.2016 – Privind modernizarea infrastructurii rutiere agricole în com. Cudalbi, jud. Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 34/14.12.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 35/14.12.2016 – Privind acceptul UAT Cudalbi ca UAT Matca sa devina membru a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoserv” Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 36/14.12.2016 – Privind delegarea serviciului de apă. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 37/14.12.2016 – Privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cudalbi, însuşită prin HCL nr. 19/2001. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 38/14.12.2016 – Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Cudalbi, judetul Galati in perioada 2014 – 2020. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 39/14.12.2016 – Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local, aplicabile în anul fiscal 2017 pentru com. Cudalbi. Descarcă documentul de AICI
Hotărârea nr. 40/28.12.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Cudalbi, jud. Galaţi pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
   > Anexa 1 la Hotărârea nr. 40/28.12.2016. Descarcă documentul de AICI 
> Anexa 2 la Hotărârea nr. 40/28.12.2016. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 3 la Hotărârea nr. 40/28.12.2016. Descarcă documentul de AICI
> Anexa 4 la Hotărârea nr. 40/28.12.2016. Descarcă documentul de AICI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2015

HOTARAREA nr. 24 din 06.07.2015 – Privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 – Click aici
HOTARAREA nr. 23 din 24.06.2015 – Privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Cudalbi, judetul Galati in anul 2015- Click aici
HOTARAREA nr. 22 din 24.06.2015 – Privind aprobarea sumelor reprezentand cotizatia anuala si cota parte pentru organizarea si functionarea activitatii de audit public intern catre Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania – Click aici
HOTARAREA nr. 21 din 24.06.2015 – Privind modificarea si completarea H.C.L nr.6/23.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cudalbi, judetul Galati – Click aici
HOTARAREA nr. 20 din 24.06.2015 – Privind validarea mandatului de consilier local… – Click aici
HOTARAREA nr. 19 din 20.05.2015 – Privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin compartimentul Registrul Agricol pe anul 2015 – Click aici
HOTARAREA nr. 18 din 20.05.2015 – Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 – Click aici
HOTARAREA nr. 17 din 20.05.2015 – Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2015 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – Click aici
HOTARAREA nr. 16 din 30.04.2015 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 – Click aici
HOTARAREA nr. 15 din 30.04.2015 – Privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a pasunilor si a terenurilor arabile proprietatea privata a comunei Cudalbi – Click aici
HOTARAREA nr. 14 din 30.04.2015 – Privind stabilirea cunatumului taxelor speciale pe anul 2015, percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor – Click aici
HOTARAREA nr. 13 din 17.04.2015 – Privind aprobarea de catre Consiliul Local Cudalbi a finantarii cheltuielilor neeligibile aferente implementarii proiectului: ”Achizitie utilaj multifunctional in comuna Cudalbi, judetul Galati” – Click aici
HOTARAREA nr. 12 din 08.04.2015 – Privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) in comuna Cudalbi, judetul Galati- Click aici
HOTARAREA nr. 11 din 08.04.2015 – Prin care se ia act de demisia consilierului local Sarbescu Eugenia si vacantarea mandatului de consilier local – Click aici
HOTARAREA nr. 10 din 16.03.2015 – Privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Cudalbi, judetul Galati, in proiectul: ”Achizitie utilaj multifunctional in comuna Cudalbi, judetul Galati” – Click aici
HOTARAREA nr. 9 din 16.03.2015 – Privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire comunala al comunei Cudalbi, judetul Galati – Click aici
HOTARAREA nr. 8 din 16.03.2015 – Privind actualizarea devizului general si a cofinantarii privind proiectul ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, judetul Galati” (Valea satului- aval) – Click aici
HOTARAREA nr. 7 din 16.03.2015 – Privind actualizarea devizului general si a cofinantarii la investitia ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, judetul Galati” – Click aici
HOTARAREA nr. 6 din 06.03.2015 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si desfasurare a activitatilor comerciale in cadrul pietii mixte Cudalbi si stabilirea tarifelor de piata – Click aici
HOTARAREA nr. 5 din 09.02.2015 – Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) si Regulamentul Local de Urbanism pentru proiect ”Centrala Electrica Eoliana-BE 10 MW” – Click aici
HOTARAREA nr. 4 din 09.02.2015 – Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism pentru proiect ”Centrala Electrica Eoliana- SPGA 10 MW” – Click aici
HOTARAREA nr. 3 din 09.02.2015 – Privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2015 – Click aici
HOTARAREA nr. 2 din 28.01.2015 – Privind aderarea comunei CUDALBI la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia ”GAL Tecuci”- Click aici
HOTARAREA nr. 1 din 28.01.2015 – Privind predarea de catre Compania Nationala de Investitii ”CNI” S.A. a unor sectoare de drumuri comunale catre UAT comuna Cudalbi si in administrarea Consiliului Local… – Click aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2014

HOTARAREA nr. 21 Din 13.06.2014 – Privind solicitarea adresata ministerului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului in care a functionat Scolii Gimnaziale “Prof.Emil Panaitescu” corpurile B si C, din comuna Cudalbi judetul Galati- Click aici
HOTARAREA nr. 20 Din 13.06.2014 – Pentru abrogarea H.C.L. nr. 15 din 29.05.2014 privind: aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul“REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI , si aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii privind proiectul “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, Judetul Galati”. – Click aici
HOTARAREA nr. 19 Din 29.05.2014 – Pentru aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi- Click aici
HOTARAREA nr. 18 Din 29.05.2014 – Pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013- Click aici
HOTARAREA nr. 17 Din 29.05.2014 – Privind trecerea din proprietatea publica a comunei Cudalbi in proprietarea privata a comunei Cudalbi a terenului si a constructiilor aferente imobilului amplasat in P 8, Cv. 9 si demolarea constructiilor edificate pe acest teren- Click aici
HOTARAREA nr. 16 Din 29.05.2014 – Privind trecerea din proprietatea publica a comunei Cudalbi in proprietarea privata a comunei Cudalbi a terenului si a constructiilor aferente localurilor B si C a Scolii Gimnaziale “Prof.Emil Panaitescu” si schimbarea destinatiei imobilului Click aici
HOTARAREA nr. 15 Din 29.05.2014 – Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul“REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI Click aici
HOTARAREA nr. 14 Din 12.05.2014 – Privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a păşunilor, proprietatea privată a Comuna Cudalbi- Click aici
HOTARAREA nr. 13 Din 23.04.2014 – Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2014 – Cudalbi Click aici
HOTARAREA nr. 11 Din 28.03.2014 – Privind aprobarea regulamentului de cresterea si detinerea animalelor de companie si a cainilor de paza pe raza UAT – Cudalbi Click aici
HOTARAREA nr. 10 Din 17.03.2014 – Privind aprobarea aderării UAT – CUDALBI la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dunare-Galati”, a plăţii taxei de aderare şi cotizaţiei lunare către ADI „ Dunare-Galati”Click aici
HOTARAREA nr. 9 Din 27.02.2014 – Privind: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2014 Click aici
HOTARAREA nr. 8 Din 27.02.2014 – Privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenta persoanelor afectate de inundatiile din 11-13 septembrie 2013 Click aici
HOTARAREA nr. 7 Din 27.02.2014 – Privind: aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana asupra drumului de exploatare De-643 din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Baleni EolianSRL Buzau, in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana -BE Click aici
HOTARAREA nr. 6 Din 27.02.2014 – Privind: aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Smart Power Generation Alfa SRL Buzau, in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana -SPGA Click aici
HOTARAREA nr. 5 Din 27.02.2014 – Privind: aproba instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul Galati, societatii Smart Power Generation Beta SRL Buzau, in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Eoliana -SPGB Click aici
HOTARAREA nr. 4 Din 31.01.2014 – Privind aprobarea consumului de 300 litri de motorina pusa la dispozitie de Consiliul Judetului pentru lucrarile de dezapezire pe DJ 251 si DJ 253 in perioada 25-30 ianuarie 2014 Click aici
HOTARAREA nr. 3 Din 31.01.2014 – Privind: adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2014 Click aici
HOTĂRÂREA nr. 2 Din 31.01.2014 – Privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comunei Cudalbi. Click aici
HOTARAREA nr. 1 Din 28.01.2014 – Privind detalierea drumurilor din intravilanul comunei Cudalbi care fac obiectul investitiei ,, Lucrari de aducerea la starea tehnica initiala (restabilirea conditiilor de circulatie) a drumurilor de pe teritoriul U.A.T. Cudalbi, judetul Galatipe sectoarele care au fost afectate de fenomenele meteorologice deosebite din data de 11-12 septembrie 2013: DS Ancaru- 500 ml, DS –Broscarie -320 ml, DS Drumul Mare- 1500 ml, DS Valea Satului – 4230 ml. Click aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL IN 2012

HOTĂRÂREA nr. 1/23.06.2012 privind: Alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 2/23.06.2012 privind: Validarea mandatelor de consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012. Descarcă documentul de AICI
ANEXA LA HOTARAREA nr. 2/23.06.2012 privind: Validarea mandatelor de consilieri declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 3/23.06.2012 privind: Declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
ANEXA LA HOTARAREA nr. 3/23.06.2012 privind: Declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 4/23.06.2012 privind: Alegerea presedintelui de sedinta. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 7/25.07.2012 privind: Aprobarea modificarii HCL nr. 4/27.07.2012. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 8/25.07.2012 privind: Desemnarea reprezentantului primarului comunei Cudalbi şi a reprezentanţilor Consiliului Local Cudalbi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Cudalbi, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 8/25.07.2012Descarcă documentul de AICI
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 8/25.07.2012Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 9/25.07.2012 privind: Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2012. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 10/16.08.2012 privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cudalbi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Ecoserv” Galati. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 11/16.08.2012 privind: Acordarea dreptului de servitute de trecere subterana a conductei de transport gaze, care face legătura intre Sonda de exploatare- evaluare A1 Cudalbi si punctul de racordareTransgaz. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 12/06.09.2012 privind: novarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Cudalbi, judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 13/06.09.2012 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii financiar – contabile. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 14/06.09.2012 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de asistenta sociala. Descarcă documentul de AICI
HOTĂRÂREA nr. 15/06.09.2012 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor de utilitati publice. Descarcă documentul de AICI
HOTARAREA nr. 16/06.09.2012 privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi pe anul 2012. Descarcă documentul de AICI
HOTARAREA nr. 17/24.10.2012 privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi judetul Galati pe anul 2012. Descarcă documentul de AICI
HOTARAREA nr. 18/24.10.2012 privind aprobarea Planului de ocuparea al functiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cudalbi,judetul Galati. Descarcă documentul de AICI
HOTARAREA nr. 19/24.10.2012 Privind: adoptarea Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 1 noiembrie 2012 -31 martie 2013. Descarcă documentul de AICI

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut