Licitaţie publică închiriere SPAȚIU în suprafață de 84,24 mp

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

       Comuna Cudalbi, comuna Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați, telefon/fax nr. 0236.862.055, e-mail: administrator@comunacudalbi.ro, cod fiscal 3655919,  

  1. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

           SPAŢIU în suprafaţă de 19,36 m.p., din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, Cvartal 97, Parcela 14, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al comunei Cudalbi, cu destinatia: Cabinet individual de avocatură, conform Caiet de sarcini, H.C.L. Cudalbi nr. 16/27.03.2023, temei legal O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informațiile privind documentația de atribuire:

 se regăsesc în Caietul de sarcini.

  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

       la cerere, de la Compartimentul Taxe și impozite locale.

  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

 Compartimentul taxe și impozite locale al comunei Cudalbi, comuna Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați

  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei/exemplar, se achită numerar la casieria comunei Cudalbi.

     3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  25.04.2023, ora 16:00

  1. 4. Informații privind ofertele:

     4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2023, ora 14:00

     4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Cudalbi, Compartiment taxe și impozite locale, str Ștefan cel Mare, nr. 196, județul Galați.

     4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

04.05.2023, ora 15:00, Sala de ședințe a comunei Cudalbi, comuna Cudalbi, str. Ștefan cel Mare, nr 196, județul Galați.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

     Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, mun. Galați, județul Galați, str. Brăilei nr. 153, telefon 0236.460.027, e-mail trgalati@just.ro , fax 0236.412.130.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  06.04.2023

 

Sari la conținut