Licitaţie publică închiriere SPAȚIU în suprafață de 76,5 mp

  1. Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primaria comunei Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați, telefon/fax nr. 0236862055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655919,

  1. Informatii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

SPAȚIU comercial în suprafață de 76,50 m.p. situat în comuna Cudalbi, str Ștefan cel Mare, nr. 162,numar cadastrat 102203, ce aparține domeniului public al comunei Cudalbi, cu destinația: Activități comerciale tip Birotică- Papetărie și Rechizite școlare, conform H.C.L. nr. 23/28.04.2022, temei legal O.U.G. 57/2019.

  1. Informațiile privind documentația de atribuire:

se regăsesc în Caietul de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

la cerere, de la Compartimentul Taxe și impozite locale.

  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Compartiment taxe și impozite locale, Primăria comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați

  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei/exemplar, se achita numerar la casieria Primariei comunei Cudalbi.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

27.05.2022, ora 10,00

  1. 4. Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 14,00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Cudalbi, Compartiment taxe și impozite locale, str Ștefan cel Mare, nr. 196, județul Galați.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

08.06.2022, ora 10,00, Sala de ședințe a Primăriei comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare, nr 196, județul Galați.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, Municipiul Galaţi, judeţul Galati, str. Brailei nr. 153, telefon 0236 460027, e-mail trgalati@just.ro , fax 0236 412130.

  1. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

16.05.2022

Sari la conținut