Licitaţie publică închiriere SPAȚIU în suprafață de 84,24 mp

  1. Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

        Primăria comunei Cudalbi, comuna Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați, telefon/fax nr. 0236862055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655919,

  1. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

             SPAȚIU în suprafață de 84,24 m.p. situat în comuna Cudalbi, str. George Emil Palade, nr 8, Cv 91 P 9, Parter, ce aparține domeniului public al comunei Cudalbi, cu destinația Centru Recoltare Analize Medicale, conform H.C.L. nr. 22/28.04.2022, temei legal O.U.G. 57/2019.

  1. Informațiile privind documentația de atribuire:

   se regăsesc în Caietul de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

         la cerere, de la Compartimentul Taxe și impozite locale, Primăria comunei Cudalbi.

  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

   Compartiment taxe și impozite locale, Primăria comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare nr. 196, tel: 0236 834636, județul Galați

  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

  100 lei/exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei comunei Cudalbi.

       3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

            16.06.2022, ora 16,00

  1. 4. Informații privind ofertele:

       4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 24.06.2022, ora 12,00

       4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

             Primăria comunei Cudalbi, Compartiment taxe și impozite locale, str Ștefan cel Mare, nr. 196, județul Galați.

       4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

             se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

          24.06.2022, ora 13,00, Sala de ședințe a Primăriei comunei Cudalbi, str. Ștefan cel Mare, nr 196, județul Galați.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

       Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, mun. Galați, județul Galați, str. Brăilei nr. 153, telefon 0236 460027, e-mail trgalati@just.ro , fax 0236 412130.

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

  02.06.2022

Sari la conținut