LISTE DE ACTE NECESARE - FORMULARE
Acte necesare pentru obținerea atestatului de producător agricol
 • Actul de identitate - titular atestat
 • Chitanţe de la caseria primăriei Cudalbi prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a atestatului de producător;
 • Dovada sănătății animalelor și a produselor zootehnice, obținută de la medicul veterinar la care sunt luate în evidență;
 • Aviz consultativ obținut de la Direcția Agricolă Galați;
 • Cerere tip atestat de producător:
 
Acte necesare pentru înregistrare în Registrul agricol
 • Acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membrii;
 • Acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane. Aceste acte pot fi: - extras de carte funciară - titlu de proprietate - contract de vănzare cumpărare - contract de donaţie - testament - certificat de moştenitor - act de succesiune - act de ieşire din indiviziune - act de partaj voluntar - act de parcelare, etc.;
 • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei Cudalbi, în cazul în care nu există acte de proprietate pentru clădirile și terenurile deținute:
 
 • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei, în cazul în care nu există documente de schimbare a categoriei de folosință:
 
 • La nevoie, cerere avizată de către Secretarul Primăriei Cudalbi, care are ca și obiect înregistrarea suprafeței reale a terenului, așa cum rezultă din lucrarea tehnică de cadastru anexată;
 
 • Contracte de arendă, contracte de concesiune, în cazul terenului primit sau dat în lucru.
 
Acte necesare pentru obținerea carnetului de comercializare a produselor agricole
 • Actul de identitate titular şi membrii;
 • Chitanţe de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a carnetului de comercializare;
 • Cerere tip carnet de comercializare.
 
Formulare pentru înregistrarea suprafețelor ocupate cu terenuri, în vederea impozitării, cu avizare de la Registrul agricol:
 • Formular pentru declarația fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice;
 
 • Formular pentru declarația fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice;
 
Listă acte necesare pentru înregistrarea unui contract de arendă în Registrul arendașului
 • Contract de arendă (model formă solemnă), încheiat în trei exemplare;
 • Copie acte de indentitate, arendaș și arendator;
 • Copie act de proprietate arendator.

                      Observații                     

   
   Condiţiile de înregistrare a contractului de arendă sunt următoarele: 
 • terenul să fie înscris în evidența Registrului agricol actual, în proprietatea arendatorului; 
 • suprafața si datele de identificare a terenului arendat să fie înscrisă corect în contract conform actului de proprietate în care este înscris; 
 • să se înscrie blocul fizic, la rubrica destinată înscrierii acestuia; 
 • contractul să fie completat în totalitate, în mod clar și citeț.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut