REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CONSILIUL LOCAL CUDALBI

Regulamentul de functionare si organizare
Aprobat prin HCL__________

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUDALBI
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL Sectiunea 1. Presedintele de sedinta

Sectiunea 2. Alegerea viceprimarilor
Sectiunea 3. Comisiile de specialitate

Sectiunea 4. Alte dispozitii (primar, secretar)
CAPITOLUL III. FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Sectiunea 1. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotarari Sectiunea 2. Dispozitii referitoare la initierea proiectelor de hotarari de catre cetateni

Sectiunea 3. Dispozitii privind desfasurarea sedintelor si participarea la procesul de luare a deciziilor Sectiunea 4. Procedura de vot

CAPITOLUL IV. INTREBÃRI, INTERPELÃRI, PETITII SI INFORMAREA ONSILIERILOR LOCALI
CAPITOLUL V. DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE ONSILIER
Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea 2. Drepturile consilierilor locali
Sectiunea 3. Obligatiile consilierilor locali
Sectiunea 4. Raspunderea consilierilor locali

Sectiunea 5. Dispozitii referitoare la declararea intereselor consilierilor locali
Sectiunea 6. Dispozitii referitoare la declararea averii consilierilor locali

Sectiunea 7. Incetarea mandadului consilierului local
CAPITOLUL VI.DISPOZITII FINALE / 51

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1

(1) Constituirea Consiliului local se face in teremen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. 1 si 1٨1 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. Convocarea consilierilor locali declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect.

La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata. (Art. 30 al. 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) La sedinta de constituire a consiliului local, prezenta consilierilor locali alesi este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care absenta este temeinic motivata. (Art. 6٨1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora. (Art. 30 al. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali alesi. In cazul in care nu poate fi asigurat[ aceasta majoritate, sedinta va fi organizat[, in aceleasi conditii, peste trei zile, la convocarea prefectului.

Daca nici la a doua convocare, reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte trei zile, in aceleasi conditii. (Art. 30 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. (Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, a

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(6) Ordinul prefectului prin care sunt declarate vacante locurile consilierilor locali care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de cinci zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. (Art. 30 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 2
In deschiderea sedintelor Consiliului local al Comunei Cudalbi, se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

ART. 3

(1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia. Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, asistat de doi consilieri locali dintre cei mai tineri. (Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri locali, iar secretarul Comunei Cudalbi prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor locali declarati alesi, inclusiv ale supleantilor de pe lista, inaintate de biroul electoral de circumscriptie.

Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor locali alesi ce ocupa functii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local. (Art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Consilierii locali pot sa se constituie in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin trei. (Cap. IV Art. 24 al. 1 din din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la al. 3 pot constitui un grup prin asociere. (Cap. IV Art. 24 al. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului. (Cap. IV Art. 24 al. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(6) Prevederile art. 3 alin. 4 se aplica si consilierilor locali independenti. (Art. 25 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(7) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier local. (Art. 26 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(8) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. (Art. 27 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 4

(1) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege, prin vot deschis, dintre membrii sai, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din trei-cinci consilieri locali. (Art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri locali. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup este determinat in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza. (Art. 4

alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Comisia de validare alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, prin vot deschis, al majoritatii membrilor ei prezenti. (Art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(4) Alegerea membrilor comisiei de validare, precum si a presedintelui si secretarului acesteia, va fi consemnata in Hotararea nr. 1. (Art. 4 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(5) Dupa alegerea comisiei de validare, presedintele de varsta dispune o noua pauza, in timpul careia comisia va examina legalitatea alegerii fiecarui consiler si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in Anexa nr. 1 a O.G. nr.

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale. (Art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale, coroborat cu art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(6) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier local numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului local s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. (Art. 31 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(7) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa. (Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(8) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista. (Art. 6 alin. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. (Art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

coroborat cu art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(10) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in Hotararea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor locali care au absentat motivat. (Art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(11) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de cinci zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile.

In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. (Art. 31^1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 5

(1) Consilierii locali, ale caror mandate au fost validate, depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cudalbi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!” (Art. 32 alin. 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul Comunei Cudalbi va da citire juramantului, dupa care consilierii locali validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia.

Consilierul local va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul “Jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului local. (Art. 8 alin. 2 si 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa. In acest caz, juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula. (Art. 32 alin. 3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale).

(4) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept. (Art. 32 al. 2 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid.

In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, vor fi organizate alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile. (Art. 33 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 6
Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul.

Constituirea consiliului local se constata prin Hotararea nr. 3, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL Comunei Cudalbi

SECTIUNEA 1. Presedintele de sedinta

ART. 7

(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult trei luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta. (Art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. (Art. 35 al. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in Hotararea nr. 4. (Art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(4) Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretarul Comunei Cudalbi. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie cu exceptia Hotararii nr. 2. (Art. 9 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

(5) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.(Art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 8 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;

b) supune atentiei consilierilor locali continutul ordinii de zi, inscrierea unor puncte suplimentare, daca este cazul si supune spre aprobare ordinea de zi;

c) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari impreuna cu propunerile rezultate in urma dezbaterilor;

d) asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;

e) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;

f) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
g) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului local;

h) aplica, daca este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si de prezentul regulament;

i) ofera invitatilor si persoanelor care participã din proprie initiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local. (Art. 10 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

SECTIUNEA 2. Alegerea viceprimarilor

ART. 9

(1) Consiliul local al Comunei Cudalbi a alege din randurile membrilor sai doi viceprimari. Viceprimarii sunt subordonati primarului si inlocuitorilor de drept ai acestuia, carora primarul poate sa le delege atributiile sale. Viceprimarii sunt alesi cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor Consiliului local al Comunei Cudalbi. (Art. 57 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarilor se face de catre grupurile de consilieri locali sau de catre oricare dintre consilierii locali. (Art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor, se ia o pauza, in timpul careia se completeaza buletinele de vot. (Art. 11

alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(4) Alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, dupa urmatoarea procedura: fiecare consilier local primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi bifate in casuta din dreptul numelui numele candidatilor preferati pe care consilierul local doreste sa ii aleaga.

Pe buletin va ramane nebifat numele consilierilor locali pe care nu doreste sa ii aleaga votantul. (Art. 11 alin. 1 si 4 lit. a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(5) Sunt declarati viceprimari, primii doi candidati care au obtinut votul majoritatii consilierilor locali in functie. (Art.

11 alin. 6 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. 5, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin sunt declarati alesi viceprimari consilierii locali care au obtinut cel mai mare numar de voturi. (Art. 11 alin. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(7) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi. (Art. 12 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(8) Alegerea viceprimarilor va fi consemnata in Hotararea nr. 5. (Art. 13 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 10

(1) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarii isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. (Cap. III Art. 57 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Schimbarea din functie a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. (Cap. III Art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Pe durata mandatului, viceprimarii primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Viceprimarii nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege. (Art. 57 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite. (Art. 57 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) Pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales, duce la incetarea de drept a mandatului de viceprimar si, implicit, a aceluia de consiler local. (Art. 9 alin. 2 lit. h٨1 si alin. 2 1din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(6) Durata mandatului viceprimarilor este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de patru ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarilor, fara vreo alta formalitate. (Art. 14 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

SECTIUNEA 3. Comisiile de specialitate

ART. 11 Organizarea

(1) Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. (Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Avand in vedere specificul local si nevoile activitatii sale, Consiliul local al Comunei Cudalbi organizeaza urmatoarele comisii pe domenii de specialitate:

Comisia I – Buget-finante, ordine publicã si protectie civilã.

Comisia II – Administratie publicã localã, probleme juridice, servicii publice si comert. Comisia III – Urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.

Comisia IV – Invãtãmant, culturã, culte, drepturile omului, minoritãti si societatea civilã.

Comisia V – Sãnãtate, muncã, protectie socialã, tineret si sport.
Comisia VI – Fonduri europene, relatii externe, turism, orase infratite si strategii de dezvoltare comunitara.

(3) Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, respectandu-se configuratia politica rezultata in urma alegerilor locale. (Art. 54 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Fiecare din aceste comisii este constituita dintr-un numar impar de membri. (Art. 15 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(5) Nominalizarea membrilor comisiilor se face de catre fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor locali independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. (Art. 17 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(6) Prin hotarare a consiliului local poate fi modificat numarul comisiilor de specialitate, numãrul membrilor comisiei, precum si componenta nominalã a acestora.

ART. 12

(1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. (Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Un consilier local poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bazã. Indemnizatia de sedintã va fi achitata numai pentru activitatea desfãsuratã in comisia de bazã. (Art. 17 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Comisiile de specialitate isi aleg cate un presedinte si un secretar, prin vot deschis. (Art. 54 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 13

(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor. (Art. 54 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii, comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia. (Art. 25 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii locali care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei (autorii proiectelor de hotarari, amendamente, anchete). (Art. 16 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri. (Art. 16 al. 3 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(5) Persoanele prevazute la alin. (3) si (4) pot fi audiate in cadrul sedintei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

(6) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise. (Art. 16 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 14
Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

a) initiaza si coordoneaza studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative in domeniile pentru care au fost constituite;

b) controleaza activitatea societatilor comerciale si a regiilor autonome din subordinea Consiliului local al Comunei Cudalbi;

c) analizeaza si avizeaza proiectele de hotarare din domeniul lor de activitate. (Art. 54 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

d) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. (Art. 19 alin. 1 lit. b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

e) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local. (Art. 19 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

f) propun asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenti economici interni sau externi, in scopul realizarii sau exploatarii unor lucrari de interes comun si efectueaza studii si analize privind stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire a Comunei Cudalbi cu localitati din strainatate, propunand consiliului local proiecte de hotarare in acest sens. (Art. 36 alin. 7 lit. a), b), c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

g) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor. (Art. 19 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 15
Presedintele comisiei de specialitate are umatoarele atributii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii; (Art. 20 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

b) convoaca sedintele comisiei;

c) conduce sedintele comisiei;

d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;

f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunta rezultatul votarii pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

h) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei prevazute de lege, de Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi sau stabilite de consiliul local; (Art. 20

alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

i) asigura mentinerea ordinii in sedintele comisiei avand aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta, putand aplica sanctiunile prevazute de art 57 alin. (1) lit. a-d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si de prezentul regulament art. 83 lit. a)-d).

ART. 16
Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedinte a membrilor comisiei;(Art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

b) numãrã voturile si il informeazã pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrari si asupra rezultatului votãrii;

c) asigurã redactarea avizelor si proceselor-verbale;

d) indeplineste orice alte sarcini prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte. (Art. 21 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 17

(1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia, cu cel putin trei zile inainte. (Art. 22 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4). In caz de absenta la sedinta comisiei de bazã, consilierului local in cauzã nu i se acordã indemnizatia de sedintã. Daca absentele de la sedintele pe comisii continuã fãrã a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute de Art. 57 si 58 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 18

Sedintele comisiilor de specialitate se desfãsoarã, de regula, inaintea sedintelor consiliului local, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul. (Art. 23 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor

locale)

Proiectele de hotarare sunt repartizate comisiilor de specialitate de catre presedintele de sedinta si secretarul Comunei Cudalbi.

ART. 19

(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarare sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face, in cadrul sedintei, o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi daca aceasta nu este prezentata de initiator. (Art. 24 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti. (Art. 24 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse. (Art. 24 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 20

(1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei. (Art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.(Art. 26 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 21

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului local al Comunei Cudalbi un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului Comunei Cudalbi. (Art. 50 alin. 3 din Legea nr, 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 22

(1) Consiliul local al Comunei Cudalbi poate organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata. (Art. 54 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Componenta comisiei speciale de analiza si verificare, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotarare a Consiliului local al Comunei Cudalbi.

(3) Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

(4) Fiecare comisie de analiza si verificare va prezenta Consiliului local al Comunei Cudalbi, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate.

SECTIUNEA 4. Alte dispozitii

ART. 23

(1) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a Judecatoriei Comunei Cudalbi, de catre un judecator desemnat de catre presedintele judecatoriei. (Art. 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele Judecatoriei. (Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii. (Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Primarul depune in fata Consiliului local al Comunei Cudalbi juramantul (Art. 32 alin. 1 si 60 alin. 1 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 24

(1) Primarul Comunei Cudalbi participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal al sedintei. (Art. 33 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Primarul va ocupa un loc distinct in sala de sedinte. Daca la lucrarile consiliului participa Prefectul judetului Galati, presedintele Consiliului Judetean Galati sau reprezentantii lor, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct. (Art. 32 alin. 2 si 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 25

Secretarul Comunei Cudalbi participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local al Comunei Cudalbi (Art 34 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale) si are urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie; (Art 34 alin. 1 lit. (a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale). Convocarea consiliului local se face in scris, cu cel putin cinci zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin trei zile inainte de sedintele extraordinare.

Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi. (Art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

b) comunica ordinea de zi, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul si a Biroului mass-media, locuitorilor Comunei Cudalbi; (Art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul; (Art 34 alin. 1 lit. (b) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

d) pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului local al Comunei Cudalbi si comisiilor de specialitate ale acestuia; (Art. 117 lit. (g) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

e) avizeaza, pentru legalitate, proiectele de hotarare cuprinse in ordinea de zi; (Art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

f) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor locali;(Art 34 alin. 1 lit. (c) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

g) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta; (Art 34 alin. 1 lit.
d) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

h) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. e) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

i) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal al sedintelor consiliului local, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul; (Art 34 alin. 1 lit. f) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

j) la inceputul fiecarei sedinte, secretarul Comunei Cudalbi supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare;

k) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul; (Art 34 alin. 1 lit. (g) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

l) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscut faptul ca hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) lit. (l) din prezentul regulament sunt nule de drept. (Art 34 alin. 1 lit. h) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata. (Art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

m) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale; (Art 34 alin. 1 lit. i) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

n) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale; (Art 34 alin. 1 lit. j) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

o) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local; (Art 34 alin. 1 lit. k) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

p) acorda consilierilor locali asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului. (Art 34 alin. 1 lit. l) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

r) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor adoptate, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. (Art. 117 lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

s) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor de consiliu. (Art 34 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL Comunei Cudalbi

SECTIUNEA 1. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotarare

ART. 26

(1) Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilierii locali, de primar, viceprimari sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului Comunei Cudalbi si al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (Art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 27

(1) Proiectele de hotarare initiate de catre primar si viceprimari, inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Cudalbi, nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raport care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Proiectele de hotarare initiate de catre consilierii locali vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul municipiului. (Art 44 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Proiectele de hotarare vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa, respectandu-se, de asemenea, si normele academice in vigoare privind ortografia.

(4) In preambulul proiectului de hotarare va fi mentionat numai referatul compartimentului aparatului de specialitate al primarului sau al consilierului initiator.

ART. 28

(1) Pentru asigurarea transparentei decizionale, Primarul Comunei Cudalbi desemneaza o persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului responsabila pentru relatia cu societatea civila, persoana care primeste propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotarare ce urmeaza a fi inscrise pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu. (Art. 6 alin. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

(2) Persoana desemnata de catre primar pentru relatia cu societatea civila are urmatoarele atributii:

a) sa publice un anunt referitor la proiectele de hotarare cu caracter normativ care urmeaza a fi discutate in sedinta consiliului local, pe site-ul consiliului local, sa-l afiseze la sediul acestuia, intr-un spatiu accesibil publicului si sa-l transmita catre mass-media locala cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare. Anuntul va cuprinde:

– referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii consiliului local; – texul complet al proiectului de hotarare;

– termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare; (Art. 6 alin. 1 si 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

b) sa transmita proiectele de hotarare tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii;

c) sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare propus in termen de 10 zile de la publicarea anuntului; (Art. 6 alin. 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

d) sa primeasca solicitarile asociatiilor legal consituite sau a altor autoritati publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice si sa publice un anunt referitor la data si locul unde urmeaza sa fie organizata intalnirea; (Art. 6 alin. 7 si 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

e) difuzarea anuntului privind sedinta publica a consiliului local si invitarea speciala a unor persoane la sedinta.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri este transmis de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la lit. a). (Art. 6 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

ART. 29

(1) Daca nu s-a solicitat dezbaterea publica, proiectele de hotarare, impreuna cu observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate, sunt transmise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunta in legatura cu aceste recomandari (definitivare).

ART. 30

(1) In cazul in care o asociatie legal constituita sau o alta autoritate publica solicita in scris organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, consiliul local este obligat sa comunice cu cel putin trei zile inainte data si locul unde urmeaza a fi organizata aceasta intalnire. Consiliul local va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de hotarare in discutie. (Art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

(2) La dezbaterea publica va participa obligatoriu initiatorul proiectului, dar si specialisti din aparatul de specialitate al primarului, care au redactat referatul de specialitate.

(3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile si opiniile participantilor se consemneaza in procesul-verbal al sedintei si se inregistreaza pe banda magnetica.

(4) Propunerile se transmit in scris comisiilor de specialitate ale consiliului local si vor fi dezbatute, impreuna cu proiectul de hotarare al initiatorului, in conditiile si cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizarea si functionare a consiliului local.

(5) Propunerile exprimate in cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

(6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotarare este in competenta exclusiva a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotararilor este de competenta exclusiva a plenului consiliului local.

ART. 31

In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotarare sunt supuse adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

ART. 32

(1) Proiectele de hotarare sunt inscrise pe ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea titlului si a initiatorului acestora.
(2) Proiectele de hotarare sunt aduse la cunostinta consilierilor locali de indata, cu indicarea comisiilor carora le-

au fost transmise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza prin grija secretarului Comunei Cudalbi. (Art 45 alin. 1, 2 si 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 33

(1) Proiectele de hotarare si celelalte materiale sunt trasmise spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar, impreuna cu secretarul municipiului.

(2) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor. (Art 46 alin. 1 si 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 34

(1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, la respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, pot fi formulate amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului municipiului, care va lua masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilierii locali, cel mai tarziu odata cu invitatia pentru sedinta. (Art 47 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 35

Proiectele de hotarare si celelalte propuneri, insotite de referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate si de recomandarile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotarari, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia. (Art 48 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

SECTIUNEA 2. Dispozitii referitoare la initierea proiectelor de hotarare de catre cetateni

ART. 36

(1) Cetatenii pot propune consiliului local, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarare. (Art. 109 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a Comunei Cudalbi. (Art. 109 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 37

(1) Initiatorii depun la secretarul Comunei Cudalbi forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului Comunei Cudalbi. (Art. 110 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul Comunei Cudalbi. (Art. 110 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor. (Art. 110 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza Comunei Cudalbi. (Art. 110 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 38

Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul Comunei Cudalbi, proiectul de hotarare va urma procedurile prevazute in Sectiunea 1 din Capitolul III ale prezentului Regulament. (Art. 111 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare) SECTIUNEA 3. Dispozitii privind desfasurarea sedintelor si participarea la procesul de luare a deciziilor

ART. 39

(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor locali si se aduce la cunostinta locuitorilor Comunei Cudalbi prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (Art. 35 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de catre consiliul local, la propunerea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali (in functie de felul sedintei – ordinara sau extraordinara), care au cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti.

Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul neaprobarii ordinii de zi, in conditiile prevazute mai sus, nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva. (Art. 43 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 40
(1) Consilierii locali sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului.

(2) Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta acest lucru, presedintelui de sedinta sau secretarului Comunei Cudalbi.

(Art. 36 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 41

(1) Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea este precedata de prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate care au intocmit avize si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit referatul. (Art. 38 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Consilierii locali vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si se vor limita la sustinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate in scris, in timpul lucrarilor plenului. Pot fi formulate amendamente in plen. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca, in cuvantul sau, sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.

resedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca cu participarea tuturor grupurilor de consilieri locali. In cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri locali, in functie de marimea acestuia. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(3) Persoana care prezideza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, aceste puncte de vedere avand valoare de recomandare.

(4) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze luarile de cuvant. (Art. 38 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 42

(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda unei probleme de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament. (Art. 39 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 43
Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune incheierea dezbaterii

unei probleme puse in dezbaterea consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor locali prezenti.

ART. 44

Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala. (Art. 41 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 45

(1) Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.

(2) In cazul consilierilor locali care incalca regulamentul, presedintele de sedinta poate aplica sanctiunile prevazute de lege. (Art. 58 si 59 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 46

Asupra proiectelor de hotarare au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii locali putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

ART. 47

Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare catre comisie sau c[tre compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv referatul. (Art. 27 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 48

Sedintele consiliului local se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 41 si 42 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 49
Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a consiliului local.

ART. 50
Procesul-verbal al sedintei publice va fi afisat la sediul Consiliului local al Comunei Cudalbi  si publicat pe site-ul institutiei (www.comunacudalbi.ro), in termen de trei zile de la terminarea sedintei, de catre secretarul Comunei Cudalbi, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul. (Art. 42 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 51

(1) Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila va intocmi si va face public un raport anual privind transparenta decizionala, dupa luarea la cunostinta de catre consiliul local, raport care va cuprinde urmatoarele elemente:

– numarul total al recomandarilor primite;

– numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de hotarare; – numarul participantilor la sedintele publice;
– numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotarare;

– cazurile in care consiliul local a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

– evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora; – numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica. (Art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica)

SECTIUNEA 4. Procedura de vot (art. 46 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 52
(1) Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se stabileste o anumita procedura de vot. (Art. 49 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(4) Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. (Art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 53

(1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele de sedinta explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru“ si “contra“. Secretarul municipiului va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier local, in ordine alfabetica. Consilierul local nominalizat pronunta la microfon cuvantul “pentru“ sau “contra“, in functie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui si prenumelui consilierilor locali care au lipsit la primul tur. (Art. 50 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 54
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se va folosi, de regula, bifarea casutei “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna, iar la numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2). (Art. 51 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 55

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local cere o alta majoritate. (Art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;

d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;

f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine. (Art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. (Art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult sapte zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (Art. 45 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) Pentru adoptarea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor locali in functie.

(6) Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.

(7) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele de sedinta amana votarea pana la intrunirea acestuia. (Art. 52 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(8) Consilierii au dreptul sa solicite ca, in procesul-verbal, sa se consemneze expres modul in care au votat. Secretarul municipiului, prin Serviciul Rela’ii cu Consiliul, este obligat sa se conformeze. (Art. 53 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 56

Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. (Art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 57

Proiectele de hotarare sau amendamentele respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte. (Art. 54 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale )

CAPITOLUL IV
INTREBÃRI, INTERPELÃRI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART. 58

(1) Consilierii locali pot adresa intrebari primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului local. (Art. 60 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 59

Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului local, sau verbal, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii. (Art. 61 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 60

(1) Consilierii locali pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate sa i le furnizeze astfel:

a) imediat, in cazul informatiei verbale;

b) in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, in cazul materialelor de documentare, de consultare si de analiza.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau verbal. (Art. 62 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

ART. 61

(1) Orice cetatean are dreptul s[ se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, primesc un numar de inregistrare, consemnandu-se elementele principale cu privire la petent si la obiectul cererii.

(2) Semestrial, Consiliul local al Comunei Cudalbi analizeaza modul de solutionare a petitiilor. (Art. 63 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale)

(2) Secretarul municipiului transmite petitia autoritatii competente, spre analiza si solutionare, iar petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata, in termenul prevazut de lege.

CAPITOLUL V

DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

ART. 62

(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar. (Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai Comunei Cudalbi, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului. (Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Legitimatia si insemnul pot fi pastrate de catre consilierii locali, cu titlu evocativ, dupa incetarea mandatului. (Art. 8 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

SECTIUNEA 2. Drepturile consilierilor locali

ART. 63

Consilierii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup. (Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 64

(1) Pentru participarea la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierul local are dreptul la indemnizatie de sedinta. (Art. 34 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului local care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului. (Art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2), este de o sedinta ordinara de consiliu si una-doua sedinte de comisii de specialitate pe luna. (Art. 34 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii. (Art. 34 alin. 6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 65

(1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si al consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile. (Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii. (Art. 44 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 66

(1) Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local. (Art. 41 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Consilieri locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat. (Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Se excepteaza de la prevederile alin. 2 consilieri locali care au detinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judetean, presedinte al consiliului judetean, primar sau au exercitat functia de prefect, au fost functionari publici, au detinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. (Art. 41 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Cursurile de pregatire vor fi organizate de institutiile abilitate de lege. (Art. 41 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 67

(1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit. (Art. 42 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice centrale si locale, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local. (Art. 42 alin. 2 Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 68

(1) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat. (Art. 43 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local. (Art. 43 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 69

Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris pe presedintele de sedintã care ia act de aceasta. Presedintele de sedintã propune consiliului local adoptarea unei hotãrari prin care se ia act de demisie si se declarã locul vacant. (Art. 69 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

SECTIUNEA 3. Obligatiile consilierilor locali

ART. 70

Consilierii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales. (Art. 45 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 71

Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. (Art. 46 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 72

Consilierii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului local. (Art. 47 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 73

Consilierii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala. (Art. 48 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 74

Consilierii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; ii este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. (Art. 49 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 75

Consilierii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor Comunei Cudalbi toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala. (Art. 50 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 76

Consilierii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii. (Art. 50 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 77

Fiecare consilier local, precum si viceprimarii sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public de catre secretarul Comunei Cudalbi, prin intermediul Serviciului Relatii cu consiliul. (Art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 78

Consilierii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private. (Art. 53 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 79

(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in cazul in care au obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, si numai pentru motive temeinice. (Art. 52 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Nu se considera absent consilierul local care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi. (Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 80

Schimbarile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitarii mandatului, sunt aduse la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora. (Art. 66 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale )

SECTIUNEA 4. Raspunderea consilierilor locali

ART. 81

Consilierii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin. (Art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 82

Consilierii locali raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat. (Art. 56 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 83

(1) Incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2001 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului local si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru una-doua sedinte. (Art. 57 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e)

si f), de catre consiliul local, prin hotarare. (Art. 57 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite Comisiei II pentru administratie publicã localã, probleme juridice, servicii publice si comert, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza. (Art. 57 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 84

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local al Comunei Cudalbi. (Art. 58 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 85

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui de sedinta si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului, vor fi chemati la ordine. (Art. 59 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta. (Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 86

(1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre presedintele de sedinta sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. (Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedintele de sedinta ca fiind satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. (Art. 60 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 87

In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata de la regulament, presedintele de sedinta ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta. (Art. 61 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 88

(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate. (Art. 62 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de Comisia II pentru administratie publicã localã, probleme juridice, servicii publice si comert in cel mult 10 zile de la sesizare. (Art. 62 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 89

Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive. (Art. 63 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 90

Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva. (Art. 64 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 91

In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui de sedinta. (Art. 65 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile

si completarile ulterioare)

ART. 92

(1) Sanctiunile prevazute la art. 83 alin. (1) lit. (e) si (f) din prezentul regulament se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali in functie. (Art. 66 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii locali in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru. (Art. 66 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 93

(1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare; b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din functie. (Art. 69 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor locali cu cel putin cinci zile inaintea sedintei. (Art. 69 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c si d, cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali in functie. (Art. 69 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la al. (1) lit. c si d poate fi posibila numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale Comunei Cudalbi sau ale locuitorilor sai. (Art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 94

Impotriva sanctiunii prevazute la art. 93 alin. (1) lit. c) si d) din prezentul regulament, persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie. (Art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 95

Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite de Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatacu modificarile si completarile ulterioare. (Art. 73 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 96

(1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia, fiind ocrotiti de lege. (Art. 3 alin. 2 si art. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este garantata. (Art. 20 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Consilierii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului. (Art. 21 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a consilierilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor sunt aduse la cunostinta atat a autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si a institutiei Prefectului Judetului Galati, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective. (Art. 22 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(5) Pe intreaga durata a mandatului, consilierii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala. (Art. 23 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(6) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei – sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau. (Art. 23 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

SECTIUNEA 5. Dispozitii referitoare la declararea intereselor consilierilor locali

ART. 97

(1) Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul Comunei Cudalbi – Serviciul Relatii cu consiliul. (Art. 74 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale este pastrat la Serviciul Relatii cu consiliul, intr-un dosar special denumit Registru de interese. (Art. 74 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese este transmis, de catre secretarul municipiului, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul, Institutiei Prefectului judetului Galati. (Art. 74 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) O copie a declaratiei de interese este transmisa, prin grija Serviciului Relatii cu consiliul, Biroului mass-media, pentru introducerea ei pe site-ul institutiei.

ART. 98

Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acesteia;

c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociatie sau fundatie din care fac parte. (Art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 99
In declaratia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5% din capitalul societatii;

d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;

e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;

h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;

i) lista proprietatilor detinute pe raza Comunei Cudalbi din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;

j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de consilierii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea Consiliului local al Comunei Cudalbi, conform legii;

k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarului, viceprimarilor si consilierilor locali. (Art. 76 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 100

(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii. (Art. 77 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva. (Art. 77 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei. (Art. 77 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 101

(1) Declaratia privind interesele personale este depusa in termenele prevazute de lege, dupa cum urmeaza: a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca fiind legal constituit, in cazul consilierilor locali;
b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul primarului;
c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul viceprimarilor. (Art. 79 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul

alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare) ART. 102

Consilierii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de data de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara. (Art. 80 al. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 103

(1) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la art. 101 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei. (Art. 82 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului. (Art. 82 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Suspendarea sau incetarea mandatului este constatata prin hotarare a consiliului local. (Art. 82 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 104

Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate, potrivit prevederilor art. 99 lit. j), sunt supuse confiscarii. (Art. 83 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 105

Fapta consilierilor locali de a face declaratii privind interesele personale, declaratii care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal. (Art. 84 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare) SECTIUNEA 6. Dispozitii referitoare la declararea averii consilierilor locali

ART. 106.

(1) Consilierii locali au obligatia sa depuna declaratie de avere care reprezinta act personal si irevocabil, putand fi rectificat numai in conditiile legii. (Art. 39 si 41 alin. 1 din Legea nr. 144 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate)

(2) Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici. (Art. 41 alin. 2 din Legea nr. 144 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate)

ART. 107.

(1) Declaratiile de avere sunt depuse in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii. (Art. 42 alin. 1 din Legea nr. 144 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate)

(2) Consilierii locali au obligatia sa actualizeze declaratiile de avere cel mai tarziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior. (Art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale

de Integritate)

(3) In termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului, consilierii locali au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere. (Art. 42 alin. 3 din Legea nr. 144 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate)

SECTIUNEA 7. Incetarea mandadului de consilier local

ART. 108

(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu local ales. (Art. 9 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

a) demisie;
b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia; d) lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de sase luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate; g) punerea sub interdictie judecatoreasca;

h) pierderea drepturilor electorale;

h٨1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
i) deces. (Art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare)

(2٨1) Cazul prevazut la al. 2 lit h٨1) se aplica si viceprimarului. (Art. 9 al. 2٨1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier local este constatata de catre Consiliul local al Comunei Cudalbi, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier local. (Art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

(4) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-e) si h٨1), hotararea consiliului local poate fi atacata de consilierul local, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. (Art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 109

Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele de sedinta propune consiliului local adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant. (Art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 110

(1) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat, potrivit legii.

(2) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul local a fost incredintat de catre Consiliul local al Comunei Cudalbi, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate, exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art. 108 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. (Art. 11 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

ART. 111

(1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local al Comunei Cudalbi, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si este declarat vacant locul consilierului local in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza un referat constatator semnat de primarul si de secretarul Comunei Cudalbi. Referatul va fi insotit de actele justificative. (Art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare)

regulamentul de functionare CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

ART. 112

Secretarul Comunei Cudalbi precum si serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigura consilierilor locali asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii.

ART. 113

Adoptarea si modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, prevazut de Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor loacale, cu votul a 2/3 din numarul consilierilor locali.

Art. 114

Consilierii locali validati la inceputul mandatului vor depune la Serviciul Relatii cu consiliul o situatie din care sa reiasa ocupatia, functia proprie, studiile absolvite, locul de munca, domiciliul stabil, date privind actul de identitate si starea civila, etnia, numele si prenumele parintilor si orice fel de informatii privind identitatea. De asemenea, vor prezenta doua fotografii tip buletin/ pasaport.

Art. 115

Prevederile prezentului regulament se bazeaza pe urmatoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, completandu-se si cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.

© 2018-2020 Primăria comunei Cudalbi - Construit și întreținut de echipa DECIBEL Medianet srl 

Sari la conținut